ติดตามการกิจกรรมการผลิตสินค้าแบรนด์เนม "ปลาสลิดดอนนา" พื้นที่จังหวัดปัตตานี

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง


ติดตามการกิจกรรมการผลิตสินค้าแบรนด์เนม "ปลาสลิดดอนนา" พื้นที่จังหวัดปัตตานี วันที่ 23 - 24 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง เจ้าหน้าที่ประมงอำเภอโคกโพธิ์ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี ลงพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการผลิตสินค้าแบรนด์เนม "ปลาสลิดดอนนา" โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 44 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง

     กลุ่มวิจัยและพัฒนา  กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  ชั้น 2   อาคารเชิดชายอมาตยกุล  กรมประมง  เกษตรกลาง  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900    dof.spkk@gmail.com   02-558-0213, 02-558-0220   02-558-0213, 02-558-0220