ประชุมคณะกรรมาธิการ CA 429 วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ CA 429 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นางสาวสรินดา เปลี่ยนแก้ว ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และนายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสหกรณ์ และสถาบันเกษตรกรอื่นในคณะกรรมาธิการด้านการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา โดยมีพลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่อวิสาหกิจชุมชน แผนงานและโครงการในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน

#กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดระบบมาตรฐานฟาร์มและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม   458   หอยเชอรี่ สัตว์น้ำเศรษฐกิจ กับวิถีชีวิต BCG   397  กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนาธุรกิจ   342  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี   329  ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการภายใต้ความรับผิดชอบของกองวิจัยและพัฒนาการเ...  308  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ   306  กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม   297  ประชุมคณะกรรมการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อภาคการเกษตรจากการเปลี่ยนแป...  248  Facebook    238  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช   228

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชั้น 4 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    inland.secretaries@gmail.com   0 2562 0585   0 2562 0585   แฟนเพจ