ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการภายใต้ความรับผิดชอบของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2565

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด


ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการภายใต้ความรับผิดชอบของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2565 วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง เวลา 09.00 น. นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการภายใต้ความรับผิดชอบของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meetings ร่วมกับตัวแทนหน่วยงานจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ภายใต้สังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำนวน 37 ศูนย์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ภายใต้สังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จำนวน 5 ศูนย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมี น.ส.มาลาศรี คำศรี หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนาธุรกิจ ทำหน้าที่เลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการ จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1.โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 
2.โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมย่อยส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง 
3.โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง กิจกรรมสนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง 

ในการนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันชี้แจงและพิจารณาแผนการปฏิบัติงานแต่ละโครงการ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการทราบและเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียด พร้อมทั้งร่วมกันแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะและแนวทาง เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป   

#กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
#กรมประมง
#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

เพิ่มเติม ????
https://www.facebook.com/227334884050780/posts/4448448775272682/?d=n

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชั้น 4 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    inland.secretaries@gmail.com   0 2562 0585   0 2562 0585   แฟนเพจ