ประชุมคณะกรรมการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อภาคการเกษตรจากการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของแม่น้ำโขง ครั้งที่ 3/2564

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด


ประชุมคณะกรรมการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อภาคการเกษตรจากการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของแม่น้ำโขง ครั้งที่ 3/2564 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Cloud Meetings

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อภาคการเกษตรจากการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของแม่น้ำโขง ครั้งที่ 3/2564 ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ฯ โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยที่ประชุมได้มีการติดตามความก้าวหน้าเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
?? คำสั่งคณะกรรมการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อภาคการเกษตรจากการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของแม่น้ำโขงที่ 5/2564 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง เพิ่มเติมพื้นที่ดำเนินการและปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการ 
?? การดำเนินการของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการเกษตร และการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน 
?? การจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาด้านการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน พ.ศ.2566 – 2570 
รวมถึง พิจารณาการดำเนินการขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 ภายใต้โครงการพัฒนาด้านการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน และผลการทำบุญทอดผ้าป่าปลาออนไลน์ ณ วัดหายโศก หมู่ 1 บ้านสังคม ตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เพื่อสมทบทุนแหล่งอนุรักษ์ปลาหน้าวัด เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Cloud Meetings

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อภาคการเกษตรจากการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของแม่น้ำโขง ครั้งที่ 3/2564 ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ฯ โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยที่ประชุมได้มีการติดตามความก้าวหน้าเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
?? คำสั่งคณะกรรมการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อภาคการเกษตรจากการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของแม่น้ำโขงที่ 5/2564 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง เพิ่มเติมพื้นที่ดำเนินการและปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการ 
?? การดำเนินการของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการเกษตร และการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน 
?? การจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาด้านการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน พ.ศ.2566 – 2570 
รวมถึง พิจารณาการดำเนินการขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 ภายใต้โครงการพัฒนาด้านการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน และผลการทำบุญทอดผ้าป่าปลาออนไลน์ ณ วัดหายโศก หมู่ 1 บ้านสังคม ตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เพื่อสมทบทุนแหล่งอนุรักษ์ปลาหน้าวัด เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี   624   กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดระบบมาตรฐานฟาร์มและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม   570  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ   530  กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนาธุรกิจ   441  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช   407  กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม   366  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสงขลา   353  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง   283  Facebook    270  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี   236


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชั้น 4 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    inland.secretaries@gmail.com   0 2562 0585   0 2562 0585   แฟนเพจ