บุคลากรกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
นายธเนศ พุ่มทอง

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด


โหลดรูปติดบอร์ด

    


นางสาวกาญจนรี พงษ์ฉวี

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำ
(นักวิชาการประมงเชี่ยวชาญ)
    
นายณัฐพงค์ วรรณพัฒน์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
(นักวิชาการประมงเชี่ยวชาญ)
    


นางสาวอ้อมเดือน มีจุ้ย

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    
นางสาวมาลาศรี คำศรี

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนาธุรกิจ
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    
นางสาวอัมพุชนี นวลแสง

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดระบบมาตรฐานฟาร์มและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    
นางสาววิสาขา ปุณยกนก

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    
นายรัฐภัทร์ ประดิษฐ์สรรพ์

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


สุพัตรา แกล้วกสิกิจ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)
    
นางสาวอัญชลี โค้วนฤมิตร

กลุ่มวิชาการ
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
นางสาวนันทิชา สุรัตน์

กลุ่มวิชาการ
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
นางสาวอุไรวรรณ ชำนาญเวช

กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
นางสาววรรณา ถวิลวรรณ์

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนาธุรกิจ
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    


ว่าที่ร้อยตรีสายันต์ มั่นการ

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนาธุรกิจ
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นางสาวสิรินภา จันทรัตน์

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดระบบมาตรฐานฟาร์มและเพาะสัตว์น้ำควบคุม
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นางสาวพิมลพัชญ์ จุลรัษเฐียร

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดระบบมาตรฐานฟาร์มและเพาะสัตว์น้ำควบคุม
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นางสาวชมพูนุท พิทักษ์รัตนวงศ์

กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นายเจนณรงค์ แจ่มกระจ่าง

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดระบบมาตรฐานฟาร์มและเพาะสัตว์น้ำควบคุม
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นางสาวเก็จไพฑูรย์ แก้วไพฑูรย์

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดระบบมาตรฐานฟาร์มและเพาะสัตว์น้ำควบคุม
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นายศิโรจน์ กาฬรัตน์

กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นางสาวเกษรินทร์ พรรณสาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป
(เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)
    


สุพิชญา คมขุนทศ

ฝ่ายบริหารทั่วไป
(พนักงานธุรการ ส3)
    
สำเนา พิมเสน

ฝ่ายบริหารทั่วไป
(พนักงานประมงพื้นฐาน บ.1)
    
สมโภช ยังสว่าง

ฝ่ายบริหารทั่วไป
(พนักงานขับรถ ส2)
    
ชุมพล ขำมิน

ฝ่ายบริหารทั่วไป
(ช่างไม้)
    
สมควร แจ้งจิตร

ฝ่ายบริหารทั่วไป
(ช่างไม้)
    


รุ่งนภา ชัยศรี

กลุ่มวิชาการ
(นักวิชาการประมง)
    
กนกพร ทะกัน

กลุ่มวิชาการ
(นักวิชาการประมง)
    
จิตชญา ขมสวาท

กลุ่มวิชาการ
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
    
สุรพิน คงอ้าย

กลุ่มวิชาการ
(นักวิชาการประมง)
    
นางสาวธิดารัตน์ วงค์นางาม

กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(นักวิชาการประมง)
    
เกดิ์ชบา ปิ่นพา

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดระบบมาตรฐานฟาร์มและเพาะสัตว์น้ำควบคุม
(นักวิชาการประมง)
    
ชัยวัฒน์ เปล่งฉวี

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดระบบมาตรฐานฟาร์มและเพาะสัตว์น้ำควบคุม
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
    


วงศ์ระพี คงมณี

กลุ่มวิชาการ
(เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์)
    
สุภาภรณ์ ทิพพงษ์ผกาพันธ์

กลุ่มวิชาการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
ยุพา ขำมิน

ฝ่ายบริหารทั่วไป
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
สมเกียรติ มิงขวัญตา

ฝ่ายบริหารทั่วไป
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
จุฬาลักษณ์ บุญเรือง

ฝ่ายบริหารทั่วไป
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)
    
พัชรี เลาะศิริ

ฝ่ายบริหารทั่วไป
(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
    
จุลัรัตน์ นันทสีรัสรณ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)
    
วิสา ธรรมบุญ

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดระบบมาตรฐานฟาร์มและเพาะสัตว์น้ำควบคุม
(เจ้าพนักงานประมง)
    


นัดดา พรมชัย

กลุ่มวิชาการ
(จ้างเหมาบริการ)
    
สุรัสวดี คล้ายใจตรง

ลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียน
(นักวิชาการประมง)
    
เบญจวรรณ สุขเสริม

ฝ่ายบริหารทั่วไป
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายศุภลักษณ์ แช่มบาง

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดระบบมาตรฐานฟาร์มและเพาะสัตว์น้ำควบคุม
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวพิมรัก รุ่งเรือง

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดระบบมาตรฐานฟาร์มและเพาะสัตว์น้ำควบคุม
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายอภินัทธ์ สุปราณี

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดระบบมาตรฐานฟาร์มและเพาะสัตว์น้ำควบคุม
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900