นายธเนศ พุ่มทอง

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด


โหลดรูปติดบอร์ด

    


นางสาวกาญจนรี พงษ์ฉวี

นักวิชาการประมง
(เชี่ยวชาญ)

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำ

    
ว่าง

นักวิชาการประมง
(เชี่ยวชาญ)

 ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 

    


นางสาวอ้อมเดือน มีจุ้ย

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ

    
นางสุพัตรา แกล้วกสิกิจ

นักจัดการงานทั่วไป
(ชำนาญการ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

    
นางสาวมาลาศรี คำศรี

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

และพัฒนาธุรกิจ

    
นางสาวอัมพุชนี นวลแสง

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดระบบมาตรฐานฟาร์ม

และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม

    
นางสาววิสาขา ปุณยกนก

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม

และพรรณไม้น้ำ

    
นายรัฐภัทร์ ประดิษฐ์สรรพ์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

    


นางสาวอัญชลี นงค์นวล

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    
นางสาวอุไรวรรณ ชำนาญเวช

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    
นางสาวญาณัท แสงชื่น

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    
นางสาวกฤษณา เตบสัน

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวนันทิชา สุรัตน์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นางสาววรรณา ถวิลวรรณ์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นายนนทรี ปานพรหมมินทร์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
ว่าง

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    


นางสาวเก็จไพฑูรย์ แก้วไพฑูรย์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวสิรินภา จันทรัตน์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวพิมลพัชญ์ จุลรัษเฐียร

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวชมพูนุท พิทักษ์รัตนวงศ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายเจนณรงค์ แจ่มกระจ่าง

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
ว่าที่ร้อยตรีสายันต์ มั่นการ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายทัพประดิษฐ์ มิตรเปรียญ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
ว่าที่ร้อยตรีอโนชา หัสชัย

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายศรานุรัตน์ ปานสุวรรณ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาววีระวรรณ จาดพันธุ์อินทร์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายณรัฐพัฒน์ อินวิเชียร

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
ว่าง

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาวเกษรินทร์ พรรณสาร

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    
นางสาวเอมอิษฎ์ นันตา

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    
นางสาวฤทัยชนก มุกดาหาร

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    


นายสมควร แจ้งจิตร

ช่างไม้
    
นายสมโภช ยังสว่าง

พนักงานขับรถ ส2
    
นายชุมพล ขำมิน

ช่างไม้
    
นางสุพิชญา คมขุนทศ

พนักงานธุรการ ส4
    
นายดวงเด่น จันละออ

พนักงานขับรถยนต์ ส 2.
    
นายปราโมทย์ เข็มอุทา

พนักงานธุรการ ส4
    


นางรุ่งนภา ชัยศรี

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกพร ทะกัน

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสุรพิน คงอ้าย

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวเกดิ์ชบา ปิ่นพา

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวกนกวรรณ ศรีสำราญ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวเมธาวดี ไมอักรี

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวธมลวรรณ ระเวง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวธิดารัตน์ วงศ์นางาม

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายปรีชา นทีมณฑล

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวดวงพร ทองโปร่ง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายภานุพงศ์ พวงทอง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางวิสา ธรรมบุญ

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวนัดดา พรมชัย

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวนาตยา สมหมาย

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวจิตชญา ขมสวาท

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวจุฬาลักษณ์ บุญเรือง

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวพัชรี เลาะศิริ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นางจุลีรัตน์ วงศ์ธีระดิลก

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)
    
นายชัยวัฒน์ เปล่งฉวี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(พนักงานราชการ)
    
นางจุฑาทิพ ม่วงวิโรจน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวณิชารัตน์ นาเอก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวกานดา นุ่นยะพรึก

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวสุภาภรณ์ ทิพพงษ์ผกาพันธ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวยุพา ขำมิน

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางธนัสสรณ์ กลิ่นกลั่น

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางหทัยรัตน์ ออกช่อ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายวิจิตร ตีชัยสงค์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
สมเกียรติ มิงขวัญตา

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายวรวิทย์ เวชสุกรรม

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายพวงเพชร พนัส

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางธนัญญา เข็มอุทา

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวกัญญารัตน์ สิงห์สำราญ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายณัฐพงษ์ โสมศรี

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายปรีชา ศรีสมัย

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายแสน วิรุฬห์ประภากร

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายธีรวุฒิ ช่วยเหลือ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายนพพร เอกสุนทร

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายณพงษ์ เข็มอุทา

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสุรสิทธิ์ ศรีสมัย

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายกฤษณะ ทิพย์ธารา

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวสุรัสวดี คล้ายใจตรง

ลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียน
    
นางสาวชยุดา โพธิ์เจริญ

ลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียน
    


นายสำเนา พิมเสน

จ้างเหมาบริการ
    
นางทองปอนด์ พุทธิจิรางกูร

จ้างเหมาบริการ
    
นางสาวเบญจวรรณ สุขเสริม

จ้างเหมาบริการ
    
นายศุภลักษณ์ แช่มบาง

จ้างเหมาบริการ
    
นายชนาธิป ชิตพูล

จ้างเหมาบริการ
    
นายอภินัทธ์ สุปราณี

จ้างเหมาบริการ
    
นายภิชาติ ด้วงอินทร์

จ้างเหมาบริการ
    
นายกฤษฎา ทามะณีวรรณ

จ้างเหมาบริการ
    
นางสาวธาริณี ขันทอง

จ้างเหมาบริการ
    
นางสาวสัณห์สุดา ชุมพลวงษ์

จ้างเหมาบริการ
    
นางสาวกนกพร บุญมาก

จ้างเหมาบริการ
    
นางสาวเพ็ญจันทร์ คงชาตรี

จ้างเหมาบริการ
    
นางสาวเอื้ออารี เหล็กดีเศษ

จ้างเหมาบริการ
    
นางสาวจุฬารัตน์ สมนึก

จ้างเหมาบริการ
    
นางสาวอรุณกมล ธรรมธุระ

จ้างเหมาบริการ
    
นางสมบัติ ศรีเดช

จ้างเหมาบริการ
    
นางสาวเบญจศีล ประสพวงษ์

จ้างเหมาบริการ
    
นางสาวชุตินันท์ จำเนียรบุญ

จ้างเหมาบริการ
    
นางสาวธัญญรัตน์ นาคะ

จ้างเหมาบริการ
    
อรรณพ ตันติวิท

จ้างเหมาบริการ
    
นายบอลล์ ปิ่นเกตุ

จ้างเหมาบริการ
    
นายวัฒนา บุญชาญ

จ้างเหมาบริการ
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชั้น 4 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    inland.secretaries@gmail.com   0 2562 0585   0 2562 0585   แฟนเพจ