ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมความร่วมมือด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระดับโลก

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมความร่วมมือด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระดับโลก 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-09-13  |   ข่าววันที่: 2021-09-13 |  อ่าน: 56 ครั้ง
 

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมความร่วมมือด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระดับโลก (The Global Conference on Aquaculture: GCA+20) ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ดร.สุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง นายยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง นายณัฐพงค์ วรรณพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ดร.ลัดดาวัลย์ ครองพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ (ผู้แทน กพอ.) ดร.ศรีจรรยา สุขมโนมนต์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ (ผู้แทน กพก.) ผู้แทนกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ ผู้แทนกองนโยบายและยุทธศาสตร์การประมง นางนฤนารถ ภัคพงศ์โยธิน หัวหน้ากลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (ผู้แทน สลก.) นางสาวอาทินันท์ อินทรพิมพ์ กงสุล (ฝ่ายเกษตร) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมี ดร.พลพิศิลป์ สุวรรณชัย ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ เป็นฝ่ายเลขานุการการประชุม

การประชุมความร่วมมือด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระดับโลก หรือ Global Conference on Aquaculture (GCA+20) มีกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุก 10 ปี โดยมีประเทศเจ้าภาพ ร่วมกับ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และองค์การข่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งเอเชียและแปซิฟิก (NACA) ร่วมกันจัดงาน โดยในปีนี้สาธารณรัฐประชาชนจีนรับเป็นประเทศเจ้าภาพ โดยกำหนดจัดประชุมในระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2564

เนื่องด้วยประเทศไทยได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุม GCA+20 และทางผู้จัดการประชุม (สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (MARA) ร่วมกับ FAO และ NACA) ได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีฯ ในวันที่ 24 กันยายน 2564 เพื่อร่วมกล่าวสุนทรพจน์ร่วมกับรัฐมนตรีหรือผู้แทนจากอีก 20 ประเทศ ซึ่งจากข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2564 มีรัฐมนตรีฯ หรือผู้แทนระดับรัฐมนตรีจากประเทศต่าง ๆ ที่ได้ตอบรับการเข้าร่วมประชุมแล้ว จำนวน 16 ประเทศ ได้แก่ อาร์เจนตินา สหภาพยุโรป ฟิจิ กาน่า อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เม็กซิโก เนเธอร์แลนด์ เกาหลี ฟิลิปปินส์ ซิราลิโอน แทนซาเนีย ไทย ตุรกี อุกันดา และ สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตอบรับเข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีฯ เป็นที่เรียบร้อย

โดยที่ประชุมได้พิจารณามอบหมายผู้แทนหลักรับผิดชอบในการประชุมและเข้าร่วมการประชุมในรูปแบบออนไลน์ภายใต้หัวข้อการประชุมที่สำคัญ 9 หัวข้อ (Thematic Review: TR) ดังนี้

1. ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (TR 1: Aquaculture systems)

2. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (TR 2: Innovation in aquaculture)

3. การปรับเปลี่ยนระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (TR 3: Transforming aquaculture to achieve SDGs)

4. อาหารและการให้อาหารสัตว์น้ำ (TR 4: Aquaculture feed and feeding) มอบผู้แทนกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ เป็นผู้แทนหลัก

5. การพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ (TR 5: Aquatic genetic resources and seed supply)

6. ความปลอดภัยทางชีวภาพและการจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ/พืช/สาหร่าย (TR 6: Biosecurity: reducing the burden of disease)

7. การวางแผนเชิงนโยบายด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (TR 7: Dynamics of aquaculture governance)

8. ขอบเขตของมนุษย์และสังคมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (TR 8: Social and human dimensions of aquaculture)

9. ห่วงโซ่คุณค่าและการเข้าถึงตลาดผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของไทย (TR 9: Value chains and market access for aquaculture products)

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • กุ้งก้ามกรามตัวผู้ท้อง!!!นักวิจัยมหิดลเจ๋ง...แปลงเพศกุ้ง.. (2,106)  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการปฏิบัติงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564" ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.. (1,853) ตลาดกุ้งก้ามกรามสุพรรณบุรี.. (1,376) กาฬสินธุ์เลี้ยงกุ้งวิธีใหม่ไซซ์ใหญ่โตเร็ว.. (1,303) กลุ่มวิจัยฯ.. (1,289) โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม.. (1,214) เลี้ยงปลาเม็งขาย รายได้งาม.. (1,181) เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ศพก.ประมง.. (1,168) ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2564.. (1,137) เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดิน ประมงแนะวิธีฝ่าแล้ง.. (896)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900