วิสัยทัศน์กรมประมง ปี พ.ศ. 2566 - 2570

 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์


วิสัยทัศน์กรมประมง ปี พ.ศ. 2566 - 2570 #วิสัยทัศน์กรมประมง ปี พ.ศ. 2566 - 2570

 

อุตสาหกรรมการประมง เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ทั้งด้านการเป็นแหล่งอาหารสำหรับประชากรในประเทศ แหล่งการจ้างงาน รวมไปถึงการเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าประมงที่สำคัญของโลก สร้างมูลค่าการส่งออกให้กับประเทศไทยกว่าหนึ่งแสนล้านบาท/ปี

กรมประมง ในฐานะหน่วยงานหลักที่ดูแลทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ จึงวางกรอบทิศทางการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและความคาดหวังจากประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าประมง ให้เป็นที่ยอมรับและเป็นการยกระดับการผลิตสินค้าประมง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการส่งออกสินค้าให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในระดับสากล พร้อมทั้งต่อยอดจากแผนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ควบคู่กับนโยบายด้านเกษตร 3 ด้าน “ด้านความปลอดภัยของอาหาร ด้านความมั่นคงของภาคการเกษตรและอาหาร และด้านความยั่งยืนของภาคการเกษตร"

กรมประมงจึงปรับปรุงวิสัยทัศน์ ในปีพุทธศักราช 2566 – 2570 ดังนี้

“ยกระดับการประมงไทยให้แข่งขันได้ โดยใช้ทรัพยากรอย่างสมดุล พร้อมผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างความมั่งคั่งแก่เกษตรกร” และมีพันธกิจในการผลักดันให้บรรลุวิสัยทัศน์ 5 ด้าน ได้แก่

1. สร้างสมดุลการประมงที่รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมได้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

2. เสริมความมั่งคั่งให้เกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เพิ่มทั้งผลผลิตและมูลค่า

3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยสินค้าดี มีคุณภาพ ปลอดภัย และหลากหลาย

4. ยกระดับการประมงไทยด้วยงานวิจัยและพัฒนา พร้อมตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

5. พัฒนากำลังคนและการดำเนินงานของรัฐให้ทัดเทียมสากลจนเกิดการยอมรับในระดับนานาชาติ

กรมประมง มุ่งมั่น พัฒนา ให้ความสำคัญทั้งระบบ ตลอดห่วงโซ่การผลิต ให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ว่าสินค้าประมงเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามความต้องการของประเทศคู่ค้า และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกรและชาวประมงไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

#นายเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์อธิบดีกรมประมง

#กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์กรมประมงวิสัยทัศน์กรมประมง

#กองยุทธศาสตร์และแผนงานกรมประมง

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ดาวน์โหลดภาพผู้บริหารชุดปกติขาว   242   วิสัยทัศน์กรมประมง ปี พ.ศ. 2566 - 2570   225  DOF Diary ไดอารี่กรมประมง 2566   166  สัตว์น้ำมีพิษ   165  นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ให้เกียรติกล่าวเปิด...  123  ทำไมต้องปิดอ่าวไทย   115  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวั...  107  ายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลัก...  105  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่อ...  95  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัตว์น้ำไทย 2022 (...  86


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

     อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น 3 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fishfish2557@gmail.com   02 558 0226   02 558 0226   แฟนเพจ