QR code เอกสารต่างๆ 

Qr code เอกสารต่างๆ


Qr code ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จากยอดเขาสู่ท้องทะเล (ภาษาไทย)
  จากยอดเขาสู่ท้องทะเล (ภาษาอังกฤษ)

  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติท้องทะเล

  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน

  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่า

  การเลี้ยงกุ้งทะเลในระบบปิด

  การเพาะและการอนุบาลปลาการ์ตูน

  การผลิตปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้ง

  การปรับปรุงบำรุงดินการป้องกันโรคพืชและแมลงโดยชีววิธี

  การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ

  การผลิตผักปลอดภัยสารพิษในพื้นที่ดินทราย

  การผลิตไม้ดอกในพื้นที่ดินทราย

  การผลิตไม้ผลเศรษฐกิจปลอดภัยสารพิษ

  การเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันเพื่อทดแทนโปรตีนจากอาหารสัตว์

  การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

  แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

  การแปรรูปสมุนไพร

  การเลี้ยงและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งและชันโรง

  คู่มือองค์ความรู้ 16 ผลสำเร็จที่โดดเด่น        

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  งานแถลงข่าวการจัดงานวันกุ้งจันท์ ครั้งที่ 26 ในวันที่ 19-20 มีนาคม 2565 ในหัวช้...  415   กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรในแหล่งน้ำธรรมชาติ “งานวันกุ้งจันท์...  233  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2565   178  ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโรงเรียนรอบศูนย์และพื้นที่ขยายผลในโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ส...  170  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง...  151  รวมงาน ศึกษา ทดลอง วิจัย ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ระหว่างปี 2530 - 2565   141  “รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริ” ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี...  139  พิธีรับพระราชทาน “พระกำลังแผ่นดิน”   121  กรมกิจการพลเรือนทหารบก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมทักษะเรื่อง “ศาสตร์พระราช...  114  คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บรรยายผลการดำเนินงานของศูนย...  109


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 31 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120    kkbrdsc@hotmail.com   039-433216-8   039-433209   แฟนเพจ