QR code เอกสารต่างๆ

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

QR code เอกสารต่างๆ 

Qr code เอกสารต่างๆ

 เผยเเพร่: 2020-03-26  |   ข่าววันที่: 2020-03-26 |  อ่าน: 698 ครั้ง
 

Qr code ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติท้องทะเล

  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน

  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่า

  การเลี้ยงกุ้งทะเลในระบบปิด

  การเพาะและการอนุบาลปลาการ์ตูน

  การผลิตปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้ง

  การปรับปรุงบำรุงดินการป้องกันโรคพืชและแมลงโดยชีววิธี

  การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ

  การผลิตผักปลอดภัยสารพิษในพื้นที่ดินทราย

  การผลิตไม้ดอกในพื้นที่ดินทราย

  การผลิตไม้ผลเศรษฐกิจปลอดภัยสารพิษ

  การเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันเพื่อทดแทนโปรตีนจากอาหารสัตว์

  การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

  แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

  การแปรรูปสมุนไพร

  การเลี้ยงและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งและชันโรง

  คู่มือองค์ความรู้ 16 ผลสำเร็จที่โดดเด่น        

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ในอุตสาหกรรมกุ้ง... (140)   ประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1... (109)  งานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แ... (77)  งานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เก... (76)  งานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จัดอบรมการปลูกแคคตัสเพื่อเ... (75)  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประ... (75)  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ... (70)  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติและวันคล้ายวันสถาปนากรมประมง ค... (69)  งานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ มอบปัจจัยการผลิตจัดทำแปลงเ... (67)  กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งในแหล่งน้ำธรรมชาติ เนื่... (66)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 31 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120