QR code เอกสารต่างๆ 

Qr code เอกสารต่างๆ


Qr code ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  การเพาะเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเล แบบครัวเรือน

  การเพาะและอนุบาลปลาการ์ตูน Clownfish

  การอนุบาลกุ้งขาวแวนาไม สายพันธุ์สิชล1

  แผ่นพับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

  เอกสารเผยแพร่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

  จากยอดเขาสู่ท้องทะเล (ภาษาอังกฤษ)

  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติท้องทะเล

  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน

  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่า

  การเลี้ยงกุ้งทะเลในระบบปิด

  การเพาะและการอนุบาลปลาการ์ตูน

  การผลิตปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้ง

  การปรับปรุงบำรุงดินการป้องกันโรคพืชและแมลงโดยชีววิธี

  การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ

  การผลิตผักปลอดภัยสารพิษในพื้นที่ดินทราย

  การผลิตไม้ดอกในพื้นที่ดินทราย

  การผลิตไม้ผลเศรษฐกิจปลอดภัยสารพิษ

  การเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันเพื่อทดแทนโปรตีนจากอาหารสัตว์

  การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

  แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

  การแปรรูปสมุนไพร

  การเลี้ยงและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งและชันโรง

  คู่มือองค์ความรู้ 16 ผลสำเร็จที่โดดเด่น        

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิ...  201   โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลยึดแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี...  182  ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี จัดฝึกอบรมและขยายผลองค์ความรู้ “การใช้...  141  ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน เปิดตัว “ สาหร่ายผักกาดทะเล ” ขยายผลองค์ความรู้ เทคนิคการเลี้ย...  129  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ   129  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้อากาศผ่านปั๊มน้ำแรงดันสูง (Micro-nanobubble)    107  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์   103  วันที่ 14 - 18 กันยายน 2565 ศูนย์ฯคุ้งกระเบน ร่วมจัดนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยา...  99  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำอ่าวคุ้งกระเบนด้วยระบบชลปร...  91  การเลี้ยงสาหร่ายทะเลด้วยระบบโรงเรือน ศูนย์คุ้งกระเบนฯ ดำเนินการขอการรับรองมาตรฐา...  72


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 31 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120    kkbrdsc@hotmail.com   039-433216-8   039-433209   แฟนเพจ