ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี จัดฝึกอบรมและขยายผลองค์ความรู้ “การใช้จุลินทรีย์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ” ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ และพื้นที่ขยายผล

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี จัดฝึกอบรมและขยายผลองค์ความรู้ “การใช้จุลินทรีย์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ” ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ และพื้นที่ขยายผล ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี จัดฝึกอบรมและขยายผลองค์ความรู้  “การใช้จุลินทรีย์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ” ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ และพื้นที่ขยายผล..คลิก

วันที่ 21 กันยายน 2565 นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม “ ส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ” ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยนางสาวธนพร บวรโชตินิธิ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เป็นผู้กล่าวรายงาน


โครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “ โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมงตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นการ “ สืบสาน รักษา ต่อยอด ” ตามพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน


สำหรับรูปแบบการฝึกอบรม เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง พื้นฐานแบคทีเรียสกุลวิบริโอ, เชื้อก่อโรคในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล, แนวทางการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียสกุลวิบริโอในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในระดับฟาร์ม, การเลือกใช้จุลินทรีย์และแนวทางการเพาะขยายเชื้อจุลินทรีย์ในการบำบัดคุณภาพน้ำ และลดเชื้อก่อโรคในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล โดยนายวีระ ศรีสาม (กรรมการชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี) และการบรรยายในหัวข้อ “ แนวทางการเลือกใช้จุลินทรีย์ ” โดยนางสาวธนพร บวรโชตินิธิ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ จากนั้นเกษตรกรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม ได้ฝึกปฏิบัติการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียสกุลวิบริโอในระดับฟาร์ม, การเพาะขยายเชื้อจุลินทรีย์ในการบำบัดคุณภาพน้ำ และลดเชื้อก่อโรคในฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล


นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ได้สนับสนุนจุลินทรีย์ ชนิดผงให้แก่เกษตรกร จำนวน 50 ราย (รายละ 48 ซอง รวมทั้งหมด 2,400 ซอง) ซึ่งเกษตรกรสามารถนำไปใช้ในทุกขั้นตอนของการผลิตกุ้งทะเล ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ ลดความเสี่ยงของการเกิดโรค ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตในการเลี้ยงกุ้งทะเล และผลผลิตที่ได้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่องสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่องสมัครบุคคลเ... จำนวนผู้อ่าน 612  สัมมนาวิชาการ “นวัตกรรมสู่อนาคตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ยั่งยืน” ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย สัมมนาวิชาการ “นวัตกรรมสู่อนาคตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ยั่งยืน” ณ ห้องประชุมออดิ... จำนวนผู้อ่าน 432 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  จำนวนผู้อ่าน 258 ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู... จำนวนผู้อ่าน 146  "อุตสาหกรรมดี อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน" เยี่ยมชม บริษัท เป็นเงินฟีดมิลล์ จำกั... จำนวนผู้อ่าน 140 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2566  จำนวนผู้อ่าน 138 ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่... จำนวนผู้อ่าน 138 การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นในระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นในระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก... จำนวนผู้อ่าน 119 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง โดยศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ผนึกกำลังเครือข่ายฯ “ยกระดับสาหร่ายทะเลไทย ให้ก้าวไกลสู่สาหร่ายโลก” ด้วยนวัตกรรม การเพาะเลี้ยงที่ได้มาตรฐาน เพิ่มมูลค่า ต่อยอดผลิตภัณฑ์ สร้างอาชีพที่มั่นคง และใช้ทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง โดยศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ผนึกกำลังเครือ... จำนวนผู้อ่าน 100 ติดตามงานขยายผลและผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ติดตามงานขยายผลและผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จำนวนผู้อ่าน 70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

    รายละเอียด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 31 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120  email  kkbrdsc@hotmail.com  โทรศัพท์ 039-433216-8  FAX 039-433209  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6