ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโรงเรียนรอบศูนย์และพื้นที่ขยายผลในโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เยาวชนโรงเรียนในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ปีงบประมาณ 2565

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโรงเรียนรอบศูนย์และพื้นที่ขยายผลในโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เยาวชนโรงเรียนในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ปีงบประมาณ 2565 วันที่ 14 – 23 กุมภาพันธ์ 2565  นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มอบหมายให้ นางอาภาพร ช่างถม หัวหน้างานส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ งานวิชาการเกษตร งานประมง งานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานเผยแพร่ฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโรงเรียนรอบศูนย์และพื้นที่ขยายผลในโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เยาวชนโรงเรียนในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีทั้งหมด 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดหมูดุด ,โรงเรียนวัดท่าแคลง ,โรงเรียนบ้านยางระหง ,โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี ,โรงเรียนบ้านคลองลาว ,โรงเรียนบ้านตาเลียว ,โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง ,โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ,โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา และโรงเรียนวัดเขาน้อย เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมา พิจารณาความเป็นไปได้ และเตรียมความพร้อมของโรงเรียนเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณ ได้แก่ ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร อาทิ พันธุ์ปลา กบ ไก่ไข่ เป็ดไข่ เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ต้นพันธุ์ไม้ผลก้อนเชื้อเห็ดปุ๋ยหมักเติมอากาศ เป็นต้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรในแหล่งน้ำธรรมชาติ “งานวันกุ้งจันท์...  238   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2565   188  ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโรงเรียนรอบศูนย์และพื้นที่ขยายผลในโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ส...  178  พิธีรับพระราชทาน “พระกำลังแผ่นดิน”   144  “รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริ” ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี...  142  กรมกิจการพลเรือนทหารบก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมทักษะเรื่อง “ศาสตร์พระราช...  121  คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บรรยายผลการดำเนินงานของศูนย...  113  โครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการฟื้นฟูสภาพป่าด้วยกล้าไม้ท้องถิ่นดั้งเดิม ภาย...  108  มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก...  107  โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึก...  96


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 31 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120    kkbrdsc@hotmail.com   039-433216-8   039-433209   แฟนเพจ