ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ขยายผล รับฟังความคิดเห็น และความต้องการของเกษตรกร

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ขยายผล รับฟังความคิดเห็น และความต้องการของเกษตรกร        วันที่ 17 - 18 มกราคม พ.ศ.2565 นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นางอาภาพร ช่างถม หัวหน้างานส่งเสริมการเกษตร และนายปิยชาติ ศรีศักดา เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ขยายผล รับฟังความคิดเห็น และความต้องการของเกษตรกร เพื่อนำข้อมูลต่างๆ มาพัฒนาทักษะด้านอาชีพของเกษตรกรต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

       1.นายวีระ ศรีคงรักษ์ บ้านไร่เก่า ม.8 ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ เกษตรกรต้นแบบ " การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ "

       2.นายนิวัติ จันทสิทธิ์ บ้านห้วงน้ำเค็ม ม.8 ต.สนามไชย อ.นายายอาม เกษตรกรต้นแบบ " การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ "

       3.นางสาวจันทจิรา บรรดาศักดิ์ บ้านหมื่นซ่อง ม.7 ต.กระแจะ อ.นายายอาม เกษตรกรต้นแบบ " การผลิตและแปรรูปเห็ด "

       4.นายสนธยา ครองศักดิ์ บ้านไร่เก่า ม.8 ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ เกษตรกรต้นแบบ " การผลิตพริกไทย "

       5.นายจักรชัย เสมสฤษดิ์ บ้านต้นเลียบ ม.8 ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ เกษตรกรต้นแบบ " การเลี้ยงชันโรง "

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  งานแถลงข่าวการจัดงานวันกุ้งจันท์ ครั้งที่ 26 ในวันที่ 19-20 มีนาคม 2565 ในหัวช้...  382   กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรในแหล่งน้ำธรรมชาติ “งานวันกุ้งจันท์...  202  “ธนาคารปูม้า (บ้านเขาสำเภาคว่ำ)” หมู่ 9 บ้านหนองบัว ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุ...  166  ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ขยายผล รับฟังความคิดเห็น และความต้องการของเกษตรกร   165  คณะสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการ...  150  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2565   147  ร้องเรียน ทุจริตและประพฤติมิชอบ   136  ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโรงเรียนรอบศูนย์และพื้นที่ขยายผลในโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ส...  133  รวมงาน ศึกษา ทดลอง วิจัย ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ระหว่างปี 2530 - 2565   119  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง...  116


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 31 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120    kkbrdsc@hotmail.com   039-433216-8   039-433209   แฟนเพจ