ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงกวางสู่เกษตรกร

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงกวางสู่เกษตรกร 

กิจกรรมศูนย์ฯ คุ้งกระเบน


งานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอัน?เนื่อง?มาจาก?พระ?รา?ชด?ำ?ริ? จ.จันทบุรี? ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงกวางสู่เกษตรกรของนายสมศักดิ์? ชัยเกิด ซึ่งเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2559 สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564 พบว่าเกษตรกรสามารถจำหน่ายกวางรูซ่าได้ จำนวน 7 ตัว คิดเป็นเงิน 70,000 บาท และมีรายได้เสริมจากเขากวางอ่อน ปัจจุบัน?คงเหลือกวาง จำนวน 4 ตัว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  งานแถลงข่าวการจัดงานวันกุ้งจันท์ ครั้งที่ 26 ในวันที่ 19-20 มีนาคม 2565 ในหัวช้...  256   กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรในแหล่งน้ำธรรมชาติ “งานวันกุ้งจันท์...  143  คณะสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการ...  129  ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ขยายผล รับฟังความคิดเห็น และความต้องการของเกษตรกร   117  “ธนาคารปูม้า (บ้านเขาสำเภาคว่ำ)” หมู่ 9 บ้านหนองบัว ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุ...  116  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2565   94  ร้องเรียน ทุจริตและประพฤติมิชอบ   92  รวมงาน ศึกษา ทดลอง วิจัย ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ระหว่างปี 2530 - 2565   85  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง...  79  ชุมชนบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราจัดการอบรมและศึกษาดูงาน ตามโครงการศึกษาอบรม และทัศ...  78

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 31 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120    kkbrdsc@hotmail.com   039-433216-8   039-433209   แฟนเพจ