กฏหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องการใช้ยาและเคมีภัณฑ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่


กฏหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องการใช้ยาและเคมีภัณฑ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ยาที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีอะไรบ้าง : เนื่องจากการดำเนินการใดๆเกี่ยวกับยาทั้งที่ใช้ในคนและในสัตว์ต่างๆยังอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน  คือ พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 กระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง พ.ร.บ.นี้ ได้บัญญัติความหมายของ “ยา” ไว้ในมาตรา 4 ดังนี้

(1)       วัตถุที่รับรองไว้ในตำรายา  ที่รัฐมนตรีประกาศ

(2)       วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการวินิจฉัย  บำบัด  บรรเทา  รักษา  หรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์

(3)       วัตถุที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป หรือ

(4)       วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพโครงสร้างหรือการกระทำหน้าที่ใดๆ ของร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์

วัตถุ (1) (2) หรือ (4) ไม่รวมถึง

(ก)      วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการเกษตรหรืออุตสาหกรรมตามที่รัฐมนตรีประกาศ

(ข)      วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้เป็นอาหารสำหรับมนุษย์  เครื่องกีฬา  เครื่องมือเครื่องใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ  เครื่องสำอาง  หรือเครื่องมือ  และส่วนประกอบของเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบโรคศิลปะหรือวิชาชีพเวชกรรม

(ค)      วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในห้องวิทยาศาสตร์สำหรับการวิจัย  การวิเคราะห์หรือการชันสูตรโรค  ซึ่งมิได้กระทำโดยตรงต่อร่างการมนุษย์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) และการ...  192   ประเมินผลจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง(CPUE) หลังปล่อยสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1 โคร...  186  ร่วมประชุมกับคณะกรรมการโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว...  164  จัดฝึกอบรมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร หลักสูตร “...  161  วิเคราะห์คุณภาพน้ำ กิจกรรมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยง   156  จัดฝึกอบรมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร หลักสูตร “...  153  ประเมินผลผลิตสัตว์น้ำและมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ประโยชน์ โครงการธนาคารสินค้าเกษตร...  137  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) และการ...  136  ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลากดหลวงในกระชัง ให้กับเกษตรกร ภายใต...  130  ตรวจรับรอง ต่ออายุ และตรวจติดตาม ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอ...  122


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

     140 ม.8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170    Phraeinland167@gmail.com   054506024   0864216499   แฟนเพจ