กฏหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องการใช้ยาและเคมีภัณฑ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่


กฏหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องการใช้ยาและเคมีภัณฑ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ยาที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีอะไรบ้าง : เนื่องจากการดำเนินการใดๆเกี่ยวกับยาทั้งที่ใช้ในคนและในสัตว์ต่างๆยังอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน  คือ พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 กระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง พ.ร.บ.นี้ ได้บัญญัติความหมายของ “ยา” ไว้ในมาตรา 4 ดังนี้

(1)       วัตถุที่รับรองไว้ในตำรายา  ที่รัฐมนตรีประกาศ

(2)       วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการวินิจฉัย  บำบัด  บรรเทา  รักษา  หรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์

(3)       วัตถุที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป หรือ

(4)       วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพโครงสร้างหรือการกระทำหน้าที่ใดๆ ของร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์

วัตถุ (1) (2) หรือ (4) ไม่รวมถึง

(ก)      วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการเกษตรหรืออุตสาหกรรมตามที่รัฐมนตรีประกาศ

(ข)      วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้เป็นอาหารสำหรับมนุษย์  เครื่องกีฬา  เครื่องมือเครื่องใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ  เครื่องสำอาง  หรือเครื่องมือ  และส่วนประกอบของเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบโรคศิลปะหรือวิชาชีพเวชกรรม

(ค)      วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในห้องวิทยาศาสตร์สำหรับการวิจัย  การวิเคราะห์หรือการชันสูตรโรค  ซึ่งมิได้กระทำโดยตรงต่อร่างการมนุษย์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราช...  802   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ...  399  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ   371  ตรวจประเมินฟาร์ม  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาสินค้าประมงสู่มาต...  203  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ปี2566   146  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ปี2566   133  โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (พื้นที่ คทช. จังหวัดแพร่) ในพื้นที...  118  กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ประจำปี 2565   102  ตามโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร (เกษตรอินทรีย์ ปี2565)   84  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   84


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

     140 ม.8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170    Phraeinland167@gmail.com   054506024   0864216499   แฟนเพจ