กฏหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องการใช้ยาและเคมีภัณฑ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

กฏหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องการใช้ยาและเคมีภัณฑ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-05-12  |   ข่าววันที่: 2021-05-05 |  อ่าน: 116 ครั้ง
 

ยาที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีอะไรบ้าง : เนื่องจากการดำเนินการใดๆเกี่ยวกับยาทั้งที่ใช้ในคนและในสัตว์ต่างๆยังอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน  คือ พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 กระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง พ.ร.บ.นี้ ได้บัญญัติความหมายของ “ยา” ไว้ในมาตรา 4 ดังนี้

(1)       วัตถุที่รับรองไว้ในตำรายา  ที่รัฐมนตรีประกาศ

(2)       วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการวินิจฉัย  บำบัด  บรรเทา  รักษา  หรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์

(3)       วัตถุที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป หรือ

(4)       วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพโครงสร้างหรือการกระทำหน้าที่ใดๆ ของร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์

วัตถุ (1) (2) หรือ (4) ไม่รวมถึง

(ก)      วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการเกษตรหรืออุตสาหกรรมตามที่รัฐมนตรีประกาศ

(ข)      วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้เป็นอาหารสำหรับมนุษย์  เครื่องกีฬา  เครื่องมือเครื่องใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ  เครื่องสำอาง  หรือเครื่องมือ  และส่วนประกอบของเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบโรคศิลปะหรือวิชาชีพเวชกรรม

(ค)      วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในห้องวิทยาศาสตร์สำหรับการวิจัย  การวิเคราะห์หรือการชันสูตรโรค  ซึ่งมิได้กระทำโดยตรงต่อร่างการมนุษย์

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศราคาสัตว์น้ำ.. (2,902)  โปสเตอร์ปลาประจำหน่วยงาน.. (2,167) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (965) การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว กิจกรรมเลี้ยงปลาในนาข้าว.. (828) ดูงานศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (764) โครงการธนาคารสินค้าเกษตรด้านการประมง (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ประจำปี๒๕๖๓.. (755) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน.. (739) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 2/2561.. (713) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้จืด.. (709) องค์ความรู้การเพาะและอนุบาลปลากาดำ.. (697)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

     140 ม.8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170