ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การกำหนดมาตรการควบคุมการจับสัตว์น้ำขนาดเล็ก” ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา


ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การกำหนดมาตรการควบคุมการจับสัตว์น้ำขนาดเล็ก” ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
เรื่อง “การกำหนดมาตรการควบคุมการจับสัตว์น้ำขนาดเล็ก” ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565
ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมี เรือโทนพดล จันทรมณี ประมงจังหวัดสงขลา เป็นประธานในที่ประชุม
และ นายสมชาย วิบุญพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา เป็นผู้นำเสนอ
ผลการศึกษาทางวิชาการเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมการจับสัตว์น้ำขนาดเล็ก ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ผู้แทนจากประมงพื้นบ้าน ผู้แทนจากประมงพาณิชย์ และตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องภายใน
กรมประมง รวมทั้งสิ้น 40 คน ซึ่งการประชุมรับฟังความคิดเห็นสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  อธิบดีกรมประมง ตรวจเยี่ยม ศูนย์วิจัยฯ   170   เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  160  เมื่อวันที่ 14-18 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา เก็บรว...  155  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  143  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  142  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บข้อมูลทรัพยากรประมง...  141  เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกป...  141  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  141  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยาก...  126  วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลาให้บริกา...  116


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

     79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com (สงขลา)    smdec_dof@yahoo.com   074-312595   074-312495   แฟนเพจ