เมื่อวันที่ 17-21 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา เก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะการประมงพื้นบ้านในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ท่าขึ้นสัตว์น้ำบ้านบางแพง หมู่ที่ 1 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม ได้จำนวนเรือประมงตัวอย่างทั้งหมด 19 ลำ ณ ท่าขึ้นสัตว์น้ำบ้านในถุ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา ได้จำนวนเรือประมงตัวอย่างทั้งหมด 9 ลำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา


เมื่อวันที่ 17-21 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา เก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะการประมงพื้นบ้านในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ท่าขึ้นสัตว์น้ำบ้านบางแพง หมู่ที่ 1 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม ได้จำนวนเรือประมงตัวอย่างทั้งหมด 19 ลำ ณ ท่าขึ้นสัตว์น้ำบ้านในถุ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา ได้จำนวนเรือประมงตัวอย่างทั้งหมด 9 ลำ                     เมื่อวันที่ 17-21 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา
เก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะการประมงพื้นบ้านในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ท่าขึ้นสัตว์น้ำบ้านบางแพง
หมู่ที่ 1 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม ได้จำนวนเรือประมงตัวอย่างทั้งหมด 19 ลำ ทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนลอยกุ้งสามชั้น ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้เฉลี่ย 30.02 (12.00-61.60) กิโลกรัม/ลำ สัตว์น้ำที่จับได้ประกอบด้วย กลุ่มกุ้ง ร้อยละ 42.18 (กุ้งแชบ๊วย ร้อยละ 33.08 กุ้งโอคัก ร้อยละ 9.10) กลุ่มปลา ร้อยละ 54.88 กลุ่มปู ร้อยละ 1.54 กั้งตั๊กแตน ร้อยละ 1.10 และกลุ่มหมึก ร้อยละ 0.30 และ ณ ท่าขึ้นสัตว์น้ำ
บ้านในถุ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา ได้จำนวนเรือประมงตัวอย่างทั้งหมด 9 ลำ ทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนลอยปลาทู ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้เฉลี่ย 19.10 (10.00-30.00) กิโลกรัม/ลำ สัตว์น้ำที่จับได้ประกอบด้วย กลุ่มปลา ร้อยละ 92.14 (ปลาจวดอื่นๆ ร้อยละ 24.35 ปลายอดจาก ร้อยละ 14.55 ปลาแมว ร้อยละ 8.80) กลุ่มกุ้ง ร้อยละ 5.29 กั้งตั๊กแตน ร้อยละ 2.05 และ ปูดาว ร้อยละ 0.52

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  179   อธิบดีกรมประมง ตรวจเยี่ยม ศูนย์วิจัยฯ   171  เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกป...  161  เมื่อวันที่ 14-18 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา เก็บรว...  159  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  157  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  156  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  155  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยาก...  145  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บข้อมูลทรัพยากรประมง...  145  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บข้อมูลทรัพยากรประมง...  138


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

     79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com (สงขลา)    smdec_dof@yahoo.com   074-312595   074-312495   แฟนเพจ