เมื่อวันที่ 11-14 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา เก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะการประมงพื้นบ้านในเขตจังหวัดสงขลา ณ ท่าขึ้นสัตว์น้ำบ้านวังงู หมู่ที่ 8 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ และท่าขึ้นสัตว์น้ำบ้านสะกอม หมู่ที่ 4 ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ ได้จำนวนเรือประมงตัวอย่างทั้งหมด 24 ลำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา


เมื่อวันที่ 11-14 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา เก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะการประมงพื้นบ้านในเขตจังหวัดสงขลา ณ ท่าขึ้นสัตว์น้ำบ้านวังงู หมู่ที่ 8 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ และท่าขึ้นสัตว์น้ำบ้านสะกอม หมู่ที่ 4 ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ ได้จำนวนเรือประมงตัวอย่างทั้งหมด 24 ลำ เมื่อวันที่ 11-14 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา
เก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะการประมงพื้นบ้านในเขตจังหวัดสงขลา ณ ท่าขึ้นสัตว์น้ำบ้านวังงู หมู่ที่ 8 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ และท่าขึ้นสัตว์น้ำบ้านสะกอม หมู่ที่ 4 ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ ได้จำนวนเรือประมงตัวอย่างทั้งหมด 24 ลำ ทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนลอยกุ้งสามชั้นจำนวน 22 ลำ ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้เฉลี่ย 12.92 (0.85-40.00) กิโลกรัม/ลำ สัตว์น้ำที่จับได้ประกอบด้วย กลุ่มกุ้ง ร้อยละ 62.00 (กุ้งแชบ๊วย
ร้อยละ 39.25 และกุ้งโอคัก ร้อยละ 22.75) กลุ่มปลา ร้อยละ 37.92 และหมึกกระดอง ร้อยละ 0.08
ทำการประมงด้วยอวนจมหมึกจำนวน 1 ลำ ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้ เท่ากับ 36.90 กิโลกรัม/ลำ สัตว์น้ำ
ที่จับได้ประกอบด้วย หมึกกระดอง ร้อยละ 67.75 กลุ่มปลา ร้อยละ 21.41 หอยตาล ร้อยละ 8.13 และปูม้า ร้อยละ 2.71 และทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนจมปูจำนวน 1 ลำ ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้ เท่ากับ 21.00 กิโลกรัม/ลำ สัตว์น้ำที่จับได้ประกอบด้วย ปูม้า ร้อยละ 33.33 กลุ่มปลา ร้อยละ 50.95 ปูอื่น ๆ ร้อยละ 9.52 และหอยตาล ร้อยละ 6.20

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  179   อธิบดีกรมประมง ตรวจเยี่ยม ศูนย์วิจัยฯ   171  เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกป...  161  เมื่อวันที่ 14-18 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา เก็บรว...  159  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  157  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  156  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  155  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยาก...  145  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บข้อมูลทรัพยากรประมง...  145  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บข้อมูลทรัพยากรประมง...  138


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

     79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com (สงขลา)    smdec_dof@yahoo.com   074-312595   074-312495   แฟนเพจ