ขั้นตอนการแจ้งเข้า PO

 ด่านตรวจประมงประจวบคีรีขันธ์

ขั้นตอนการแจ้งเข้า PO 

ขั้นตอนการแจ้งออก PO

 เผยเเพร่: 2017-09-28  |   ข่าววันที่: 2017-09-28 |  อ่าน: 1,492 ครั้ง
 

ขั้นตอนการแจ้งออก (PO) PORT OUT

     1. เจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ แจ้งต่อศูนย์ โดยกรอกแบบฟอร์มแจ้งออก (PO)

 

     2. ยื่นแบบฟอร์มแจ้งออก (PO) พร้องเอกสารประจำเรือ ดังนี้   

        1. ใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์                                   2. สมุดบันทึกการทำการประมง (Log book)

         3.  ระบบติดตามเรือ (vms)                                              4. หนังสือคนประจำเรือ (ต่างด้าว) (Seabook)

         5. บัตรชมพู/ใบอนุญาตทำงาน                                         6. ทะเบียนลูกจ้าง/บัญชีจ่ายค่าจ้าง

         7. สัญญาจ้าง/เวลาพัก                                                    8. ทะเบียนเรือไทย

         9. ใบอนุญาตใช้เรือ                                                        10. มาตรา 285 ใบอนุญาตทำงานในเรือประมง

         11. หนังสือคนประจำเรือ (คนไทย) (Seaman book)          12. บัตรประชาชนผู้ควบคุมเรือ

         13. บัตรประชาชนนายท้ายเรือ                                         14. บัตรประชาชนช่างเครื่อง

         2.15 ใบประกาศนายท้ายเรือ                                            2.16 ใบประกาศช่างเครื่อง

 

     3.เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  ได้แก่

         1. กรมประมง

         2. สนง.จัดหางานฯ

         3. สนง.สวัสดิการฯ

         4. สนง.เจ้าท่าฯ

 

     4. เมื่อผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เจ้าของเรือ/ผู้้ควบคุมเรือ ลงชื่อในสมุดแจ้งเข้าออกเรือ พร้อมนำเอกสารแบบฟอร์มแจ้งออก (PO) ใส่ในกล่องแจ้งออก เจ้าหน้าที่นำเข้าระบบ และออกเลขการแจ้งออก (PO)

  •  บทความ
  • แบบยื่นคำร้องแจ้งจุดพักเรือ/จอดเรือ Link หน่วยงาน กบร. ประกาศกรมประมง กำหนดแบบและรายการหนังสือกำกับซื้อขายสัตว์น้ำ(ขนส่งสัตว์น้ำทางรถยนต์) ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดสถานที่อื่นเพื่อปฏิบัติงานตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ.2560 ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดสถานที่และระยะเวลาให้เจ้าของเรือแจ้งความประสงค์ให้คนต่างด้าวทำงานในเรือประมง พ.ศ.2560 ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดระยะเวลาให้คนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวมาขอหนังสือคนประจำเรือพ.ศ.2560 ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดแบบหนังสือคนประจำเรือสำหรับคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดแบบและรายการหนังสือกำกับการจับและเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำจากเรือประมงพื้นบ้าน พ.ศ.2560 หน้าที่และข้อปฏิบัติของท่าเทียบเรือประมง ขั้นตอนการแจ้งเข้า PO ขั้นตอนการแจ้งเข้า PI
  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง กำหนดแบบและรายการหนังสือกำกับซื้อขายสัตว์น้ำ(ขนส่งสัตว์น้ำทางรถยนต์).. (3,225)  ***ประกาศให้ผู้ประกอบการทุกท่านทราบ และมาทำหนังสือรับรองความจำเป็นขนส่งสินค้าผลผลิตด้านการประมงข้ามจังหวัดภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร.. (2,800) ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดแบบและรายการหนังสือกำกับการจับและเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำจากเรือประมงพื้นบ้าน พ.ศ.2560.. (1,609) ขั้นตอนการแจ้งเข้า PO.. (1,492) ประกาศกรมประมง กำหนดขนาดช่องตาอวนก้นถุงของเครื่องมืออวนลากที่ให้ใช้ทำการประมง ทั้ง2ฉบับ.. (1,385) หน้าที่และข้อปฏิบัติของท่าเทียบเรือประมง.. (1,293) การเตรียมเครื่องมือประมงพาณิชย์ (เพื่อเข้ารับการตรวจมาตรฐานเครื่องมือประมง รอบปีการประมง 2561-2562.. (1,193) ขั้นตอนการแจ้งเข้า PI.. (1,169) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ประจวบคีรีขันธ์ ประชาสัมพันธ์ กำหนดพื้นที่ และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจัง.. (1,141) ถวายพระพร12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ.. (1,094)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงประจวบคีรีขันธ์

     ถนนปิ่นอนุสรณ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000