ขั้นตอนการแจ้งเข้า PO

 ด่านตรวจประมงประจวบคีรีขันธ์


ขั้นตอนการแจ้งเข้า PO 

ขั้นตอนการแจ้งออก PO


ขั้นตอนการแจ้งออก (PO) PORT OUT

     1. เจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ แจ้งต่อศูนย์ โดยกรอกแบบฟอร์มแจ้งออก (PO)

 

     2. ยื่นแบบฟอร์มแจ้งออก (PO) พร้องเอกสารประจำเรือ ดังนี้   

        1. ใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์                                   2. สมุดบันทึกการทำการประมง (Log book)

         3.  ระบบติดตามเรือ (vms)                                              4. หนังสือคนประจำเรือ (ต่างด้าว) (Seabook)

         5. บัตรชมพู/ใบอนุญาตทำงาน                                         6. ทะเบียนลูกจ้าง/บัญชีจ่ายค่าจ้าง

         7. สัญญาจ้าง/เวลาพัก                                                    8. ทะเบียนเรือไทย

         9. ใบอนุญาตใช้เรือ                                                        10. มาตรา 285 ใบอนุญาตทำงานในเรือประมง

         11. หนังสือคนประจำเรือ (คนไทย) (Seaman book)          12. บัตรประชาชนผู้ควบคุมเรือ

         13. บัตรประชาชนนายท้ายเรือ                                         14. บัตรประชาชนช่างเครื่อง

         2.15 ใบประกาศนายท้ายเรือ                                            2.16 ใบประกาศช่างเครื่อง

 

     3.เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  ได้แก่

         1. กรมประมง

         2. สนง.จัดหางานฯ

         3. สนง.สวัสดิการฯ

         4. สนง.เจ้าท่าฯ

 

     4. เมื่อผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เจ้าของเรือ/ผู้้ควบคุมเรือ ลงชื่อในสมุดแจ้งเข้าออกเรือ พร้อมนำเอกสารแบบฟอร์มแจ้งออก (PO) ใส่ในกล่องแจ้งออก เจ้าหน้าที่นำเข้าระบบ และออกเลขการแจ้งออก (PO)

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงประจวบคีรีขันธ์

     ถนนปิ่นอนุสรณ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000    pipoprachuap@gmail.com   032-602432   -