ขั้นตอนการแจ้งเข้า PI

 ด่านตรวจประมงประจวบคีรีขันธ์

ขั้นตอนการแจ้งเข้า PI 

ขั้นตอนการแจ้งเข้า PI

 เผยเเพร่: 2017-09-28  |   ข่าววันที่: 2017-09-28 |  อ่าน: 1,170 ครั้ง
 

ขั้นตอนการแจ้งเข้า (PI) PORT IN

     1.   เจ้าของเรือ/ไต๋ผู้ควบคุมเรือ แจ้งเรือเข้าทางโทรศัพท์  ก่อน นำเรือเข้าฝั่ง  และยื่นแบบฟอร์มแจ้งเข้า (PI) ต่อศูนย์ฯ  อย่างน้อย 2 ชม.  หรือ ยื่นแบบฟอร์มก่อนได้ 24 ชม.

 

     2. บันทึกข้อมูลการแจ้ง (สถานะร่าง) และ สำรองรายชื่อเรือที่จะเข้าท่า ตามที่แจ้งไว้พร้อมนัดตรวจ ณ ท่าเทียบเรือ

***หมายเหตุ***  เมื่อเรือถึงท่าเทียบเรือแล้ว นำข้อมูล Logbook ส่งทันที ภายใน 2 ชม.

 

     3. เจ้าหน้าที่ออกตรวจเรือตามรายการ ดังนี้

         1. ใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์                                   2. สมุดบันทึกการทำการประมง (Log book)

         3.  ระบบติดตามเรือ (vms)                                              4. หนังสือคนประจำเรือ (ต่างด้าว) (Seabook)

         5. บัตรชมพู/ใบอนุญาตทำงาน                                         6. ทะเบียนลูกจ้าง/บัญชีจ่ายค่าจ้าง

         7. สัญญาจ้าง/เวลาพัก                                                    8. ทะเบียนเรือไทย

         9. ใบอนุญาตใช้เรือ                                                        10. มาตรา 285 ใบอนุญาตทำงานในเรือประมง

         11. หนังสือคนประจำเรือ (คนไทย) (Seaman book)          12. บัตรประชาชนผู้ควบคุมเรือ

         13. บัตรประชาชนนายท้ายเรือ                                         14. บัตรประชาชนช่างเครื่อง

         2.15 ใบประกาศนายท้ายเรือ                                            2.16 ใบประกาศช่างเครื่อง

 

     4. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการตวจเรือ ลงในระบบการแจ้งเข้า (Fishing Info) 

• สถานะ  "ผ่าน"      ⇒   เมื่อมีข้อมูลถูกต้อง

• สถานะ "ไม่ผ่าน"   ⇒   ผลการตรวจเรือไม่ถูกต้องตาม 16 รายการ

  •  บทความ
  • แบบยื่นคำร้องแจ้งจุดพักเรือ/จอดเรือ Link หน่วยงาน กบร. ประกาศกรมประมง กำหนดแบบและรายการหนังสือกำกับซื้อขายสัตว์น้ำ(ขนส่งสัตว์น้ำทางรถยนต์) ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดสถานที่อื่นเพื่อปฏิบัติงานตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ.2560 ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดสถานที่และระยะเวลาให้เจ้าของเรือแจ้งความประสงค์ให้คนต่างด้าวทำงานในเรือประมง พ.ศ.2560 ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดระยะเวลาให้คนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวมาขอหนังสือคนประจำเรือพ.ศ.2560 ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดแบบหนังสือคนประจำเรือสำหรับคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดแบบและรายการหนังสือกำกับการจับและเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำจากเรือประมงพื้นบ้าน พ.ศ.2560 หน้าที่และข้อปฏิบัติของท่าเทียบเรือประมง ขั้นตอนการแจ้งเข้า PO ขั้นตอนการแจ้งเข้า PI
  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง กำหนดแบบและรายการหนังสือกำกับซื้อขายสัตว์น้ำ(ขนส่งสัตว์น้ำทางรถยนต์).. (3,226)  ***ประกาศให้ผู้ประกอบการทุกท่านทราบ และมาทำหนังสือรับรองความจำเป็นขนส่งสินค้าผลผลิตด้านการประมงข้ามจังหวัดภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร.. (2,802) ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดแบบและรายการหนังสือกำกับการจับและเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำจากเรือประมงพื้นบ้าน พ.ศ.2560.. (1,609) ขั้นตอนการแจ้งเข้า PO.. (1,492) ประกาศกรมประมง กำหนดขนาดช่องตาอวนก้นถุงของเครื่องมืออวนลากที่ให้ใช้ทำการประมง ทั้ง2ฉบับ.. (1,385) หน้าที่และข้อปฏิบัติของท่าเทียบเรือประมง.. (1,294) การเตรียมเครื่องมือประมงพาณิชย์ (เพื่อเข้ารับการตรวจมาตรฐานเครื่องมือประมง รอบปีการประมง 2561-2562.. (1,193) ขั้นตอนการแจ้งเข้า PI.. (1,170) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ประจวบคีรีขันธ์ ประชาสัมพันธ์ กำหนดพื้นที่ และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจัง.. (1,142) ถวายพระพร12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ.. (1,095)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงประจวบคีรีขันธ์

     ถนนปิ่นอนุสรณ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000