การจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2563 ศจร.ประจวบคีรีขันธ์


การจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2563 ศจร.ประจวบคีรีขันธ์ 


 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2563 ศจร.ประจวบคีรีขันธ์