กรมประมงหนุนใช้ “ซูริมิจากปลาน้ำจืด” ทดแทนปลาทะเล หวังเป็นทางเลือกใหม่ในอุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์น้ำ มุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์


กรมประมงหนุนใช้ “ซูริมิจากปลาน้ำจืด” ทดแทนปลาทะเล หวังเป็นทางเลือกใหม่ในอุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์น้ำ มุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  HOT กรมประมงหนุนใช้ “ซูริมิจากปลาน้ำจืด” ทดแทนปลาทะเล หวังเป็นทางเลือกใหม่ในอุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์น้ำ มุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ..คลิก

          จากปัญหาการขาดแคลนปลาทะเลเพื่อผลิตซูริมิของอุตสาหกรรมในประเทศไทย กรมประมงได้พยายามหาแนวทางในการหาสัตว์น้ำมาทดแทนปลาทะเลดังกล่าว โดยนำปลาน้ำจืดทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ ปลานิลแดง ปลานิล และปลาจีน มาทดลองผลิตซูริมิสำหรับเป็นทางเลือกให้ผู้ประกอบการนำมาทดแทนปลาทะเลที่ขาดแคลน เนื่องจากปลาดังกล่าวมีเนื้อขาว ปริมาณเนื้อมาก และมีจุดเด่นที่สำคัญ คือ ผู้ประกอบการสามารถกำหนดปริมาณผลผลิต รวมถึงช่วงเวลาการเพาะเลี้ยงได้ตามที่ต้องการอย่างเหมาะสม จึงสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาของไทย มุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
          นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะโฆษกกรมประมง กล่าวว่า จากปัญหาการขาดแคลนปลาทะเล โดยเฉพาะปลาทรายแดง ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตซูริมิของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้การผลิตซูริมิมีปริมาณลดลงตามไปด้วย กรมประมงได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ทดลองใช้ปลาน้ำจืดเพื่อผลิตซูริมิทดแทนปลาทะเล เนื่องจากเพาะเลี้ยงได้ง่าย สะดวกต่อการขนส่ง และเป็นปลาที่กรมประมงส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะเลี้ยง อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน โดยเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำและรายได้ โดยปลาน้ำจืดเศรษฐกิจของไทยที่น่าสนใจในการนำมาผลิตเป็นซูริมิทดแทนปลาทะเล ได้แก่ ปลานิลแดง ปลานิล และปลาจีน 
ทั้งนี้ ผลการทดลองผลิตซูริมิในระดับห้องปฏิบัติการ พบว่า ร้อยละผลผลิตของซูริมิจากปลานิลแดง ปลานิล และปลาจีน ให้ร้อยละผลผลิตเท่ากับ 36.78, 28.61 และ 28.29 ตามลำดับ มีความขาวและค่าความแข็งแรงของเจลเทียบเท่ากับซูริมิจากปลาทรายแดง ซึ่งค่าความแข็งแรงของเจลเป็นค่าที่บ่งบอกความยืดหยุ่นหรือความเหนียวของซูริมิ โดยจากการทดลองในครั้งนี้ ปลานิลแดงมีค่าความแข็งแรงของเจลสูงที่สุด รองลงมาคือปลานิล และปลาจีน ตามลำดับ 
          โฆษกกรมประมง กล่าวในตอนท้ายว่า จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าปลานิลแดง ปลานิล และปลาจีน สามารถนำมาเป็นวัตถุดิบทางเลือกสำหรับทดแทนปลาทะเลในอุตสาหกรรมการผลิตซูริมิ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตได้ ที่สำคัญปลาน้ำจืดทั้ง 3 ชนิด เป็นปลาที่กรมประมงให้การสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย ต้นทุนต่ำ หากผลักดันให้วัตถุดิบทั้ง 3 ชนิดนี้เข้าสู่อุตสาหกรรมซูริมิได้สำเร็จ จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทย รวมถึงทำให้อุตสาหกรรมการผลิตซูริมิ สามารถกำหนดปริมาณการผลิตที่แน่นอนได้ เนื่องจากสามารถวางแผนช่วงเวลาในการเพาะเลี้ยงได้ตามที่ต้องการ ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของอุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์น้ำ ซึ่งจะนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • กรมประมง...ออกประกาศฉบับใหม่ “ฤดูน้ำแดง 2566” ให้อำนาจคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดปรับพื้นที่ - เครื่องมือได้ตามความเหมาะสม คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ เริ่ม 16 พ.ค. 65 นี้ กรมประมง...ออกประกาศฉบับใหม่ “ฤดูน้ำแดง 2566” ให้อำนาจคณะกรรมการประมงประจำจังหว... จำนวนผู้อ่าน 3,010  กรมประมง....ประกาศปิดอ่าวไทยตอนกลาง ปี 2566 2 ช่วง : วันที่ 15 ก.พ. – 15 พ.ค. และ วันที่ 16 พ.ค. – 14 มิ.ย. เผยปีที่ผ่านมาปลาทูฝั่งอ่าวไทยเพิ่มกว่า 63 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นมูลค่ากว่า 2 พันล้านบาท กรมประมง....ประกาศปิดอ่าวไทยตอนกลาง ปี 2566 2 ช่วง : วันที่ 15 ก.พ. – 15 พ.ค. แ... จำนวนผู้อ่าน 2,436 กรมประมง เร่งกวดขันการบังคับใช้กฎหมาย มาตรา 64 และ 65 ห้ามครอบครองสัตว์น้ำ 3 ชนิด และ ห้ามนำเข้า นำออก นำผ่าน เพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ 13 ชนิด กรมประมง เร่งกวดขันการบังคับใช้กฎหมาย มาตรา 64 และ 65 ห้ามครอบครองสัตว์น้ำ 3 ชนิ... จำนวนผู้อ่าน 1,007 กรมประมง...ผลักดัน 14 สัตว์น้ำจืด เพื่อขับเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มุ่งยกระดับเศรษฐกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย กรมประมง...ผลักดัน 14 สัตว์น้ำจืด เพื่อขับเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มุ่ง... จำนวนผู้อ่าน 606 กรมประมง...แจงปมร้อน ปล่อยเอกชนโปรโมท “เก๋าหยก” 1 ในปลาเอเลี่ยนสปีชีส์ที่ห้ามเพาะเลี้ยง ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามเพาะเลี้ยงในราชอาณาจักร พ.ศ. 2564 กรมประมง...แจงปมร้อน ปล่อยเอกชนโปรโมท “เก๋าหยก” 1 ในปลาเอเลี่ยนสปีชีส์ที่ห้ามเพ... จำนวนผู้อ่าน 583 กรมประมง...เตือนประชาชน ระวัง!!!  กรมประมง...เตือนประชาชน ระวัง!!!   จำนวนผู้อ่าน 568 กรมประมงหนุนใช้ “ซูริมิจากปลาน้ำจืด” ทดแทนปลาทะเล หวังเป็นทางเลือกใหม่ในอุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์น้ำ มุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  กรมประมงหนุนใช้ “ซูริมิจากปลาน้ำจืด” ทดแทนปลาทะเล หวังเป็นทางเลือกใหม่ในอุตสาหกร... จำนวนผู้อ่าน 532 กรมประมงปลื้ม !!! โชว์ผลสำเร็จเกษตรกรเข้มแข็งหลังเข้าร่วม  “แปลงใหญ่ปลาสวยงาม @จังหวัดราชบุรี” กรมประมงปลื้ม !!! โชว์ผลสำเร็จเกษตรกรเข้มแข็งหลังเข้าร่วม  “แปลงใหญ่ปลาสวยงาม @จ... จำนวนผู้อ่าน 528 กรมประมงขอเชิญร่วมช้อป! ชิม! ชม! กิจกรรม “นวัตกรรมยกระดับการประมงและผลิตภัณฑ์ประมง” ในงานเกษตรแฟร์ ปี’66 พร้อมชี้ช่องทางสร้างรายได้ให้กับผู้ที่สนใจ กรมประมงขอเชิญร่วมช้อป! ชิม! ชม! กิจกรรม “นวัตกรรมยกระดับการประมงและผลิตภัณฑ์ปร... จำนวนผู้อ่าน 497 กรมประมง...จัดใหญ่ ร่วมส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2566 ด้วยชุดกระเช้าสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพจากร้าน Fisherman Shop พร้อมเปิดศูนย์ประมง 43 แห่ง  และอควาเรี่ยม 10 แห่ง  ให้ประชาชนเข้าชมฟรี !! กรมประมง...จัดใหญ่ ร่วมส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2566 ด้วยชุดกระเช้าสินค้าและผลิตภัณฑ์... จำนวนผู้อ่าน 489


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

  รายละเอียด กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน   ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    email  prfisheries2563@gmail.com  โทรศัพท์ 025620569  FAX 025620569  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6