บุคลากรกลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์
นางรสนา ลาภมา

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)
    


Copyright © 2016-2019 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

 กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน   ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900