บุคลากรกลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์
นางนฤนารถ ภัคพงศ์โยธิน

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
(นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ)
    


นางสาวนทีชา วิชัยดิษฐ

นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
(ชำนาญการ)
    


นางพรรณวิภา ปินะกัง

นักประชาสัมพันธ์
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวอรทัย โรจน์เรืองนนท์

นักประชาสัมพันธ์
(ปฏิบัติการ)
    
นายสุรัชพงศ์ อินทร

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาวเรณู บุญสิทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวพิมพาภรณ์ มีรสสม

นักประชาสัมพันธ์
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวบุญญาพร บาทเงิน

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวปัทมา แซ่ตั้ง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวนุจเรศ เส็งมี

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายธีรพล ศรีหมอก

นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์
(พนักงานราชการ)
    


นายสุเทพ สุขแสน

พนักงานสถานที่ บ2
(ลูกจ้างประจำ)
    


นายสุพิเศษ ศศิวิมล

เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการ วารสารอิเล็กทรอนิกส์
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

 กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน   ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900