บุคลากรกลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์
นางนฤนารถ ภัคพงศ์โยธิน

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
(นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ)
    


Copyright © 2016-2020 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

 กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน   ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900