นางนฤนารถ ภัคพงศ์โยธิน

หัวหน้ากลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
(นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวนทีชา วิชัยดิษฐ

นักวิชาการเผยแพร่
(ชำนาญการ)
    


นางพรรณวิภา ปินะกัง

นักประชาสัมพันธ์
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวอรทัย โรจน์เรืองนนท์

นักประชาสัมพันธ์
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวชนากานต์ ฟ้าสว่าง

นักวิชาการเผยแพร่
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวสิริรัญญา อุบาลี

นักวิชาการเผยแพร่
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวธิดารัตน์ วงศ์พจนีย์

นักวิชาการเผยแพร่
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวภาวิณี โสธร

นักประชาสัมพันธ์
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาวเรณู บุญสิทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวบุญญาพร บาทเงิน

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)
    
นายธีรพล ศรีหมอก

นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวมานัญญา วัตยา

นักประชาสัมพันธ์
(พนักงานราชการ)
    
นายสุพจน์ ตั้งพุทธิวิโรจน์

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

 กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน   ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900      prfisheries2563@gmail.com   025620569   025620569   แฟนเพจ