บุคลากรกลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์
นางนฤนารถ ภัคพงศ์โยธิน

หัวหน้ากลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
(นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวนทีชา วิชัยดิษฐ

นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
(ชำนาญการ)
    


นางพรรณวิภา ปินะกัง

นักประชาสัมพันธ์
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวอรทัย โรจน์เรืองนนท์

นักประชาสัมพันธ์
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวชนากานต์ ฟ้าสว่าง

นักวิชาการเผยแพร่
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวสิริรัญญา อุบาลี

นักวิชาการเผยแพร่
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวธิดารัตน์ วงศ์พจนีย์

นักวิชาการเผยแพร่
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาวเรณู บุญสิทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวบุญญาพร บาทเงิน

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)
    
นายธีรพล ศรีหมอก

นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์
(พนักงานราชการ)
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

 กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน   ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900