กรมประมงปลื้ม !!! โชว์ผลสำเร็จเกษตรกรเข้มแข็งหลังเข้าร่วม  “แปลงใหญ่ปลาสวยงาม @จังหวัดราชบุรี”

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์


กรมประมงปลื้ม !!! โชว์ผลสำเร็จเกษตรกรเข้มแข็งหลังเข้าร่วม  “แปลงใหญ่ปลาสวยงาม @จังหวัดราชบุรี” 



HOT กรมประมงปลื้ม !!! โชว์ผลสำเร็จเกษตรกรเข้มแข็งหลังเข้าร่วม  “แปลงใหญ่ปลาสวยงาม @จังหวัดราชบุรี”..คลิก

          “ปลาสวยงามไทย” หนึ่งในสินค้าเกษตรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายให้กรมประมงดำเนินการอนุรักษ์พันธุ์ปลาสวยงามให้ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงโดยสร้างสายพันธุ์ที่มีความสวยงามแปลกใหม่ เพื่อผลักดันให้ปลาสวยงามไทยก้าวขึ้นไปอยู่ในระดับประเทศผู้ส่งออกปลาสวยงามที่สำคัญอันดับต้นๆ ในตลาดโลก พร้อมทั้งกระตุ้นธุรกิจปลาสวยงามควบคู่ไปกับการปลูกสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สัตว์น้ำพื้นเมืองของไทยไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากแหล่งน้ำธรรมชาติ
          นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า จังหวัดราชบุรี...จังหวัดที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ำที่สำคัญของประเทศไทย จากข้อมูลของสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี พบว่ามีพื้นที่เพาะเลี้ยงปลาสวยงามรวมกว่า 1,200 ไร่ มีเกษตรกรเพาะเลี้ยงกว่า 200 ฟาร์ม สามารถทำรายได้เข้าประเทศปีละประมาณ 400 - 600 ล้านบาท โดยมีตลาดส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน เยอรมัน อเมริกา ออสเตรเลีย อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการเพิ่มอำนาจการต่อรองในการซื้อปัจจัยการผลิตและจำหน่ายผลผลิตด้วยการรวมกันผลิตสัตว์น้ำสวยงามที่ได้มาตรฐาน กรมประมงจึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำสวยงาม) โดยกำหนดแผนในการพัฒนารายแปลงที่สำคัญ 5 ด้านที่สำคัญ ประกอบด้วย 1) การลดต้นทุนการผลิตด้วยการจัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 2) การเพิ่มผลผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาด 3)การเพิ่มมูลค่าการผลิตด้วยการพัฒนาช่องทางการตลาด 4) การบริหารจัดการเพื่อยกระดับเข้าสู่มาตรฐาน GAP และ 5) การพัฒนาช่องทางตลาด 
          สำหรับโครงการฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อปี 2565 โดยผลการดำเนินงานพบว่า กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามจังหวัดราชบุรีมีสมาชิกรวม 37 ราย รวมพื้นที่การเลี้ยง 121.83 ไร่ มีการเลี้ยงปลาสวยงามหลากหลายสายพันธุ์ อาทิ ปลาเงินปลาทอง ปลาคาร์ป ปลาหางนกยูง โดยเกษตรกรได้รับความรู้ในการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในหัวข้อที่สำคัญทั้งด้านการใช้เทคโนโลยีในการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ โรคสัตว์น้ำสวยงาม การผลิตอาหารลดต้นทุน การสร้างช่องทางการตลาดผ่าน PLATFROM ออนไลน์ เช่น FACEBOOK PAGE INSTAGRAM LINE และ YOUTUBE และนำไปพัฒนาต่อยอดภายในฟาร์มจนเกิดการรวมกลุ่มจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน “กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามจังหวัดราชบุรี” และเกษตรกรทุกรายได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Aquaculture Practice ; GAP)
          นายอนันต์ สุนทร ประมงจังหวัดราชบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรีมีความพร้อมในการพัฒนาจังหวัดราชบุรีให้เป็นจังหวัดแห่งการพัฒนาปลาสวยงามของไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะด้วยความโดดเด่นที่หลากหลายของสายพันธุ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าหมายพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ตั้งแต่การพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงให้ได้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Aquaculture Practice ; GAP) การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพาะเลี้ยงมีการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม เพื่อผลักดันให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ Smart Farmer เกษตรกรดีเด่น ประมงอาสา ฯลฯ ตลอดจนการหาช่องทางการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายกับกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมปลาสวยงาม เช่น กลุ่มผู้เพาะลี้ยงมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในการเพาะเลี้ยงสูง ผู้ส่งออกมีความสามารถในการค้าสูงเพื่อกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ สำหรับโครงการแปลงใหญ่ปลาสวยงามที่ได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วพบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก สามารถผลิตปลาสวยงามเฉลี่ย 3 รุ่นต่อปี ผลผลิตก่อนเข้าร่วมโครงการ 65,782 ตัว/ปี หลังเข้าร่วมโครงการปีที่ 3 ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 7,179 ตัว/ปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ด้านต้นทุนการผลิตก่อนเข้าร่วมโครงการฯ อยู่ที่ 6.27 บาท/ตัว หลังเข้าร่วมโครงการฯ ลดลง 1 บาท/ตัว คิดเป็นร้อยละ 15 สำหรับแผนระยะต่อไป ทางจังหวัดจะเดินหน้าผลิตสัตว์น้ำสวยงามให้แปลกใหม่และเชื่อมโยงตลาดทุกรูปแบบ ตามแนวคิดการตลาดนำการผลิต เพื่อให้สอดรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งให้ความสำคัญกับการผลิตที่ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการใช้การตลาดสมัยใหม่ อันจะเป็นการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเพื่อลดปัญหาสินค้าล้นตลาดตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้ตลาดสัตว์น้ำคึกคักนำมาสู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืน 
          ด้านนายกำพล สร้อยแสง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดราชบุรี ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า ทางกลุ่มฯ รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ เนื่องจากได้รับความรู้ดีๆ มากมายจากทีมนักวิชาการของกรมประมง ทั้งการลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้กับเกษตรกรในด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อาทิ การใช้จุลินทรีย์ปม.1 ทั้งรูปแบบผงและแบบน้ำ การผลักดันกลุ่มเกษตรกรให้เข้าสู่การรับรองมาตรฐาน GAP ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์น้ำ การแนะนำช่องทางการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำเชื่อมโยงตลาดทั้งในและตลาดต่างประเทศ และที่สำคัญการผลิตอาหารปลาสวยงามเพื่อลดต้นทุน เพราะถือเป็นปัจจัยหลักในการเลี้ยงสัตว์น้ำที่การันตีเรื่องรายได้จากอัตราการรอดและคุณภาพของสัตว์น้ำ ปัจจุบันหลังจบโครงการฯ ทางกรมประมงได้มีการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานในการช่วยอำนวยความสะดวกและประสานงานอย่างต่อเนื่องทั้งการลงพื้นที่ให้ความรู้ สนับสนุนปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ตลอดจนเรื่องประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง สำหรับฟาร์มของผม “รุ่งมณีชาฟาร์ม” ตั้งอยู่บนเลขที่...ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นฟาร์มเลี้ยงปลาทองมีพื้นที่เกือบ 1 ไร่ มีบ่อเลี้ยงประมาณ 300 บ่อ ซึ่งจากเดิมทางฟาร์มจะมีปัญหาหลักด้านอาหารสัตว์น้ำ ปัจจุบันหลังเข้าร่วมโครงการฯ ได้นำความรู้ต่างๆ มาปรับใช้ในฟาร์มส่งผลให้ปลาทองมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ปลามีสุขภาพแข็งแรง พบการตายน้อย น้ำไม่ค่อยเน่าเสีย ทำให้ลูกพันธุ์มีอัตราการรอดและสามารถจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ตลาดไม่ค่อยคึกคักดังเดิมถึงแม้หน่วยงานราชการจะลงพื้นที่กระตุ้นช่องการตลาดทางเกษตรกรอยากเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาแหล่งเงินทุนเข้ามาช่วยแนะนำให้กลุ่มเกษตรกรได้นำไปต่อยอดธุรกิจเพื่อให้ฟื้นตัวได้ดีมากยิ่งขึ้น
          รองอธิบดีฯ กล่าวในตอนท้ายว่า โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำสวยงาม)  เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญในการปฏิรูปภาคการเกษตรของประเทศไทย เพราะนอกจากจะสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรรายย่อยทั้งด้านการผลิตและการจำหน่าย การรวมกลุ่มกันจะสร้างอำนาจต่อรองให้เกษตรกร โดยไม่ต้องตกอยู่ภายใต้การเอาเปรียบจากคู่ค้า เพราะเมื่อเกษตรกรเข้มแข็งถึงแม้จะเสร็จสิ้นโครงการฯ ไปแล้วเกษตรกรก็ยังสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพต่อไปได้อย่างยั่งยืน

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • กรมประมง...ออกประกาศฉบับใหม่ “ฤดูน้ำแดง 2566” ให้อำนาจคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดปรับพื้นที่ - เครื่องมือได้ตามความเหมาะสม คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ เริ่ม 16 พ.ค. 65 นี้ กรมประมง...ออกประกาศฉบับใหม่ “ฤดูน้ำแดง 2566” ให้อำนาจคณะกรรมการประมงประจำจังหว... จำนวนผู้อ่าน 3,011  กรมประมง....ประกาศปิดอ่าวไทยตอนกลาง ปี 2566 2 ช่วง : วันที่ 15 ก.พ. – 15 พ.ค. และ วันที่ 16 พ.ค. – 14 มิ.ย. เผยปีที่ผ่านมาปลาทูฝั่งอ่าวไทยเพิ่มกว่า 63 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นมูลค่ากว่า 2 พันล้านบาท กรมประมง....ประกาศปิดอ่าวไทยตอนกลาง ปี 2566 2 ช่วง : วันที่ 15 ก.พ. – 15 พ.ค. แ... จำนวนผู้อ่าน 2,436 กรมประมง เร่งกวดขันการบังคับใช้กฎหมาย มาตรา 64 และ 65 ห้ามครอบครองสัตว์น้ำ 3 ชนิด และ ห้ามนำเข้า นำออก นำผ่าน เพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ 13 ชนิด กรมประมง เร่งกวดขันการบังคับใช้กฎหมาย มาตรา 64 และ 65 ห้ามครอบครองสัตว์น้ำ 3 ชนิ... จำนวนผู้อ่าน 1,007 กรมประมง...ผลักดัน 14 สัตว์น้ำจืด เพื่อขับเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มุ่งยกระดับเศรษฐกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย กรมประมง...ผลักดัน 14 สัตว์น้ำจืด เพื่อขับเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มุ่ง... จำนวนผู้อ่าน 607 กรมประมง...แจงปมร้อน ปล่อยเอกชนโปรโมท “เก๋าหยก” 1 ในปลาเอเลี่ยนสปีชีส์ที่ห้ามเพาะเลี้ยง ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามเพาะเลี้ยงในราชอาณาจักร พ.ศ. 2564 กรมประมง...แจงปมร้อน ปล่อยเอกชนโปรโมท “เก๋าหยก” 1 ในปลาเอเลี่ยนสปีชีส์ที่ห้ามเพ... จำนวนผู้อ่าน 583 กรมประมง...เตือนประชาชน ระวัง!!!  กรมประมง...เตือนประชาชน ระวัง!!!   จำนวนผู้อ่าน 568 กรมประมงหนุนใช้ “ซูริมิจากปลาน้ำจืด” ทดแทนปลาทะเล หวังเป็นทางเลือกใหม่ในอุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์น้ำ มุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  กรมประมงหนุนใช้ “ซูริมิจากปลาน้ำจืด” ทดแทนปลาทะเล หวังเป็นทางเลือกใหม่ในอุตสาหกร... จำนวนผู้อ่าน 532 กรมประมงปลื้ม !!! โชว์ผลสำเร็จเกษตรกรเข้มแข็งหลังเข้าร่วม  “แปลงใหญ่ปลาสวยงาม @จังหวัดราชบุรี” กรมประมงปลื้ม !!! โชว์ผลสำเร็จเกษตรกรเข้มแข็งหลังเข้าร่วม  “แปลงใหญ่ปลาสวยงาม @จ... จำนวนผู้อ่าน 529 กรมประมงขอเชิญร่วมช้อป! ชิม! ชม! กิจกรรม “นวัตกรรมยกระดับการประมงและผลิตภัณฑ์ประมง” ในงานเกษตรแฟร์ ปี’66 พร้อมชี้ช่องทางสร้างรายได้ให้กับผู้ที่สนใจ กรมประมงขอเชิญร่วมช้อป! ชิม! ชม! กิจกรรม “นวัตกรรมยกระดับการประมงและผลิตภัณฑ์ปร... จำนวนผู้อ่าน 498 กรมประมง...จัดใหญ่ ร่วมส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2566 ด้วยชุดกระเช้าสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพจากร้าน Fisherman Shop พร้อมเปิดศูนย์ประมง 43 แห่ง  และอควาเรี่ยม 10 แห่ง  ให้ประชาชนเข้าชมฟรี !! กรมประมง...จัดใหญ่ ร่วมส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2566 ด้วยชุดกระเช้าสินค้าและผลิตภัณฑ์... จำนวนผู้อ่าน 489


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

  รายละเอียด กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน   ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    email  prfisheries2563@gmail.com  โทรศัพท์ 025620569  FAX 025620569  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6