กรมประมง จับมือ สวทช. ร่วมพัฒนาจุลินทรีย์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสัตว์น้ำของไทยให้มีความยั่งยืน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์


กรมประมง จับมือ สวทช. ร่วมพัฒนาจุลินทรีย์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสัตว์น้ำของไทยให้มีความยั่งยืน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก กรมประมง จับมือ สวทช. ร่วมพัฒนาจุลินทรีย์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสัตว์น้ำของไทยให้มีความยั่งยืน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก..คลิก

          วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง จับมือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แถลงข่าวความร่วมมือการพัฒนาจุลินทรีย์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพร้อมจัดกิจกรรมบรรยายและเสวนาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาด้านสัตว์น้ำ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของไทยให้มีความยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก 

          นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กรมประมง และ สวทช. ได้มีความร่วมมือทางวิชาการด้านประมงกันมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ " ร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมดำเนินงานด้าน การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รวมทั้งการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนกำหนดทิศทางงานวิจัยและพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในการพัฒนาจุลินทรีย์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยการคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ตัวใหม่เพื่อผลิตและแจกจ่ายให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมไปถึงถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ไปยังสหกรณ์ ชมรม และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์อย่างกว้างขวาง ซึ่งช่วยลดการใช้สารเคมีในการเลี้ยงกุ้งทะเล บรรเทาความเสียหายจากการเกิดโรคในกุ้งทะเล และช่วยในการฟื้นฟูอุตสาหกรรมกุ้งทะเลของไทยให้พลิกฟื้นกลับมาได้

          โดยภายในงานได้มีการจัดการสัมมนา เรื่อง นวัตกรรมสู่อนาคตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ยั่งยืน มีกิจกรรมบรรยายและเสวนาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาด้านสัตว์น้ำของ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร การนำเสนอความร่วมมือในการพัฒนาจุลินทรีย์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ระหว่างกรมประมงและ สวทช. การเสวนาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำตามแนวทาง BCG และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน การเสวนาความต้องการวิจัยและพัฒนาจากภาคเอกชนด้านสัตว์น้ำ รวมไปถึงการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากนักวิจัยของ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร

          อธิบดีกรมประมง กล่าวในตอนท้ายว่า กรมประมงพร้อมที่จะสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับ สวทช. ในการดำเนินการวิจัยและพัฒนางานด้านจุลินทรีย์ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการนำผลงานวิจัยต่าง ๆ ไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมั่นว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จะส่งผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการเพาะเลี้ยงและการผลิตสัตว์น้ำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลก เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสัตว์น้ำของไทยให้มีความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • กรมประมง...ออกประกาศฉบับใหม่ “ฤดูน้ำแดง 2566” ให้อำนาจคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดปรับพื้นที่ - เครื่องมือได้ตามความเหมาะสม คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ เริ่ม 16 พ.ค. 65 นี้ กรมประมง...ออกประกาศฉบับใหม่ “ฤดูน้ำแดง 2566” ให้อำนาจคณะกรรมการประมงประจำจังหว... จำนวนผู้อ่าน 3,010  กรมประมง....ประกาศปิดอ่าวไทยตอนกลาง ปี 2566 2 ช่วง : วันที่ 15 ก.พ. – 15 พ.ค. และ วันที่ 16 พ.ค. – 14 มิ.ย. เผยปีที่ผ่านมาปลาทูฝั่งอ่าวไทยเพิ่มกว่า 63 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นมูลค่ากว่า 2 พันล้านบาท กรมประมง....ประกาศปิดอ่าวไทยตอนกลาง ปี 2566 2 ช่วง : วันที่ 15 ก.พ. – 15 พ.ค. แ... จำนวนผู้อ่าน 2,436 กรมประมง เร่งกวดขันการบังคับใช้กฎหมาย มาตรา 64 และ 65 ห้ามครอบครองสัตว์น้ำ 3 ชนิด และ ห้ามนำเข้า นำออก นำผ่าน เพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ 13 ชนิด กรมประมง เร่งกวดขันการบังคับใช้กฎหมาย มาตรา 64 และ 65 ห้ามครอบครองสัตว์น้ำ 3 ชนิ... จำนวนผู้อ่าน 1,007 กรมประมง...ผลักดัน 14 สัตว์น้ำจืด เพื่อขับเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มุ่งยกระดับเศรษฐกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย กรมประมง...ผลักดัน 14 สัตว์น้ำจืด เพื่อขับเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มุ่ง... จำนวนผู้อ่าน 606 กรมประมง...แจงปมร้อน ปล่อยเอกชนโปรโมท “เก๋าหยก” 1 ในปลาเอเลี่ยนสปีชีส์ที่ห้ามเพาะเลี้ยง ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามเพาะเลี้ยงในราชอาณาจักร พ.ศ. 2564 กรมประมง...แจงปมร้อน ปล่อยเอกชนโปรโมท “เก๋าหยก” 1 ในปลาเอเลี่ยนสปีชีส์ที่ห้ามเพ... จำนวนผู้อ่าน 583 กรมประมง...เตือนประชาชน ระวัง!!!  กรมประมง...เตือนประชาชน ระวัง!!!   จำนวนผู้อ่าน 568 กรมประมงหนุนใช้ “ซูริมิจากปลาน้ำจืด” ทดแทนปลาทะเล หวังเป็นทางเลือกใหม่ในอุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์น้ำ มุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  กรมประมงหนุนใช้ “ซูริมิจากปลาน้ำจืด” ทดแทนปลาทะเล หวังเป็นทางเลือกใหม่ในอุตสาหกร... จำนวนผู้อ่าน 532 กรมประมงปลื้ม !!! โชว์ผลสำเร็จเกษตรกรเข้มแข็งหลังเข้าร่วม  “แปลงใหญ่ปลาสวยงาม @จังหวัดราชบุรี” กรมประมงปลื้ม !!! โชว์ผลสำเร็จเกษตรกรเข้มแข็งหลังเข้าร่วม  “แปลงใหญ่ปลาสวยงาม @จ... จำนวนผู้อ่าน 528 กรมประมงขอเชิญร่วมช้อป! ชิม! ชม! กิจกรรม “นวัตกรรมยกระดับการประมงและผลิตภัณฑ์ประมง” ในงานเกษตรแฟร์ ปี’66 พร้อมชี้ช่องทางสร้างรายได้ให้กับผู้ที่สนใจ กรมประมงขอเชิญร่วมช้อป! ชิม! ชม! กิจกรรม “นวัตกรรมยกระดับการประมงและผลิตภัณฑ์ปร... จำนวนผู้อ่าน 498 กรมประมง...จัดใหญ่ ร่วมส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2566 ด้วยชุดกระเช้าสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพจากร้าน Fisherman Shop พร้อมเปิดศูนย์ประมง 43 แห่ง  และอควาเรี่ยม 10 แห่ง  ให้ประชาชนเข้าชมฟรี !! กรมประมง...จัดใหญ่ ร่วมส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2566 ด้วยชุดกระเช้าสินค้าและผลิตภัณฑ์... จำนวนผู้อ่าน 489


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

  รายละเอียด กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน   ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    email  prfisheries2563@gmail.com  โทรศัพท์ 025620569  FAX 025620569  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6