กรมประมง...ส่งหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 77 จังหวัดทั่วประเทศฟอร์มทีมบูรณาการงานพื้นที่ เร่งแก้ปัญหาประมง - เสริมสร้างความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์


กรมประมง...ส่งหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 77 จังหวัดทั่วประเทศฟอร์มทีมบูรณาการงานพื้นที่ เร่งแก้ปัญหาประมง - เสริมสร้างความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ ??นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากการปฏิรูปภาคการประมงของไทยในยุคปัจจุบันที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้เกิดความยั่งยืนโดยชุมชน ควบคู่ไปกับความมั่นคงในการประกอบอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องเกษตรกรชาวประมง ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

? กรมประมง โดยการขับเคลื่อนของนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ได้ผลักดันโครงการต่างๆ ในพื้นที่มากมาย ในทุกมิติ ทั้งด้านการส่งเสริมและการแก้ปัญหาประมง อาทิ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การบริหารทรัพยากรหลังการจับ การพัฒนาแหล่งน้ำ การอนุรักษ์ และการแปรรูปสัตว์น้ำ ฯลฯ ภายใต้การขับเคลื่อนของคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ซึ่งต้องมีการบูรณาการทำงานร่วมกันในหลายด้านเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ภายใต้พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 เเละที่เเก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 ด้วยเหตุนี้ กรมประมงจึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้ “หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง” ของสำนักงานประมงจังหวัดทั่วประเทศ เข้ามามีบทบาทในการดำเนินงานในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนบริหารจัดการที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ตามมาตรา 56 การควบคุมเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำประมง พื้นที่ทำการประมง ขนาดของเรือประมง ตามมาตรา 71 เเละการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม มาตรา 77 เเห่งพระราชกำหนดการประมง ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประมงจังหวัดที่เชื่อมโยงภายใต้อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ และมาตรา 25 ในการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นที่ขึ้นทะเบียนแล้วกว่า 2,500 องค์กร เพื่อทำงานร่วมกับประชาชน ชาวประมง ให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำในทุกจังหวัด

? โดยล่าสุด กรมประมง ได้มีการประชุมหารือผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อทำความเข้าใจในบทบาทและภารกิจที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ ต่อจากนี้ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง จะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยประมงจังหวัด ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co - ordinator : FC) ของแต่ละพื้นที่ ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการบริหารจัดการทรัพยากรประมง เครื่องมือประมง การอนุรักษ์ การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตรวจสอบคุณลักษณะของแพปลา ท่าเทียบเรือ ที่รวบรวมสัตว์น้ำ เรือประมงในพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย จัดทำปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทางด้านการประมงเพื่อวางแผนพัฒนาการประมง แผนการแจ้งเตือน และแนวทางการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรชาวประมง รวมถึงเรื่องของการกำกับดูแลการทำประมงในพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย การจัดเก็บเงินอากร การออกใบอนุญาต และการให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรประมง ฯลฯ ทั้งนี้ ล่าสุดได้ร่วมพิจารณาร่าง ประกาศกรมประมง เรื่องหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น พ.ศ..... ฉบับใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในเเต่ละพื้นที่ ที่จะยกระดับไปสู่เครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นระดับจังหวัดเพื่อต่อยอดเป็นองค์กรระดับชาติต่อไป

?รองอธิบดี กล่าวในตอนท้ายว่า นับจากนี้ไป งานประมงในพื้นที่ จะเป็นลักษณะเชิงรุก เน้นการเข้าถึงเกษตรกรให้มากที่สุด ภารกิจงานในพื้นที่ทั้งในเรื่องของงานส่งเสริมและงานแก้ไขปัญหาทางการประมง จะสามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและสร้างความมั่นใจในการประกอบอาชีพของพี่น้องชาวประมงมากยิ่งขึ้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กรมประมง....ประกาศ “ปิดอ่าวไทย ปี 2565”   1,183   4 - 28 ก.พ. 2565 กรมประมง...เปิดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ เตือน ! ...  999  กรมประมง...เตือนเกษตรกรเตรียมรับมือ “ภัยแล้ง”   868  ประชาสัมพันธ์...กรมประมง...แจ้งเตือน "เกษตรกร" เฝ้าระวังโรคระบาดปลาจากสภาพอากาศ ...  707  “กรมประมง” เตือน “เกษตรกร” เฝ้าระวังโรคระบาดปลาจากสภาพอากาศ ในช่วงฤดูหนาว   686  กรมประมง...เร่งสนองนโยบายรัฐมนตรี ก.เกษตรฯ ลุยเปิดตลาด...Fisherman Market สร้าง...  665  กรมประมง เพาะพันธุ์ “ปลาหุด” สัตว์น้ำหายาก ราคาสูง สำเร็จครั้งแรกในเขตพื้นที่ภาค...  662  ประชาสัมพันธ์ กรมประมง   635   กรมประมงย้ำ!!! กัลปังหา ดอกไม้ทะเล ปะการัง หอยมือเสือ“ห้ามค้า ห้ามเพาะ ห้ามครอบ...  623  กรมประมง...ออกประกาศ ! “ขยายเวลา” การหมดอายุหนังสืออนุญาต 14 เรื่อง จนถึง 31 มี...  519

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

     กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน   ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900      prfisheries2563@gmail.com   025620569   025620569   แฟนเพจ