เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต  ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ 

 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต

เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต  ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ  

ข่าวกิจกรรม


เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต  ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ..คลิก

เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต 

เข้าตรวจสอบ ติดตาม ให้ความรู้ คำแนะนำผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้มีปฏิบัติอย่างถูกต้อง 

ในการจำหน่ายวัตถุอันตรายและปัจจัยการผลิตที่ถูกกฎหมาย  ให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดและลดสารตกค้างในสัตว์น้ำในเบื้องต้นต่อไป

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • HAZDOF System HAZDOF System  จำนวนผู้อ่าน 445  แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบใบตอบข้อหารือเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่กรมประมงรับผิดชอบ แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบใบตอบข้อหารือเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่กรมประมงรับผิดชอบ  จำนวนผู้อ่าน 202  กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายฯ จัดทำคลิปวีดีโอ แนะนำการใช้งานระบบ HAZDOFกลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายฯ จัดทำคลิปวีดีโอ แนะนำการใช้งานระบบ HAZDOF  จำนวนผู้อ่าน 187 ระบบ HAZDOF เริ่มเปิดให้บริการ ตั้ังแต่ 1 ก.พ. 2566 เป็นต้นไป ระบบ HAZDOF เริ่มเปิดให้บริการ ตั้ังแต่ 1 ก.พ. 2566 เป็นต้นไป  จำนวนผู้อ่าน 104 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายฯ จัดประชุมคณะทำงาน เพื่อขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการประมง กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายฯ จัดประชุมคณะทำงาน เพื่อขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการประ... จำนวนผู้อ่าน 88 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายฯ จัดประชุมเพื่อขอรับ Username และ Password สำหรับระบบ HAZDOF กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายฯ จัดประชุมเพื่อขอรับ Username และ Password สำหรับระบบ HA... จำนวนผู้อ่าน 74 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายฯ จัดประชุมระบบ HAZDOF กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายฯ จัดประชุมระบบ HAZDOF  จำนวนผู้อ่าน 54 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายฯ จัดประชุมการลงทะเบียนระบบ HAZDOF  ผ่านระบบออนไลน์ กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายฯ จัดประชุมการลงทะเบียนระบบ HAZDOF  ผ่านระบบออนไลน์  จำนวนผู้อ่าน 54 กวอ. จัดประชุมเพื่อพิจารณาการขึ้นทะเบียนฯ ครั้งที่ 16 (2/2566) กวอ. จัดประชุมเพื่อพิจารณาการขึ้นทะเบียนฯ ครั้งที่ 16 (2/2566)  จำนวนผู้อ่าน 54 เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต  ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ  เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต  ลงพื้นที่จังหวัดสมุทร... จำนวนผู้อ่าน 49


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต

  รายละเอียด กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ; กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต Hazardous Substances and Fishery Production Inputs Control Group    email  haz.fishimex@gmail.com  โทรศัพท์ TEL: 02-5612390  FAX FAX: 02-5612390
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6