กิจกรรมการประชุมให้ความรู้ การทำความเข้าใจ ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


กิจกรรมการประชุมให้ความรู้ การทำความเข้าใจ ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ 

กิจกรรม


วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. นางวาลุกา กฤตรัชตนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมให้ความรู้ การทำความเข้าใจ ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่12) ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต3 (ภูเก็ต) โดยมี นายอรรถพล ปัตเมฆ หัวหน้างานควบคุมเรือประมงและการทำการประมงในทะเล เป็นผู้กำกับกิจกรรมการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ รวม 9 คน เพื่อเตรียมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างการรับรู้และความเข้าใจ ให้เจ้าของเรือ ผู้ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ตลอดจนผู้ควบคุมเรือและผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!