นายธีรวัฒน์ จริตงาม

ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต)
    


นางสาวนันทนา นาโคศิริ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายอรรถพล ปัตเมฆ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายดำรงค์ศักดิ์ ยิ้มสงวน

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายโสภณ ดีณรงค์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาวปริชาติ สงช่วย

นิติกร
(ปฎิบัติการ)
    
นายปกรณ์ รักประทุม

นิติกร
(ปฏิบัติการ)
    


ว่าที่ร้อยตรีรชต ฉายศิริวัฒนา

เจ้าพนักงานสื่อสาร
(ปฏิบัติงาน)
    
นายอลงกรณ์ พูลประเสริฐ

เจ้าพนักงานสื่อสาร
(ปฏิบัติงาน)
    


นางสาววรรณีดา เหมทานนท์

นักวิชาการประมง
    
นางสาววารุณี สนิทเปรม

นักวิชาการประมง
    
นางสาวจีรนันท์ ปานพืช

เจ้าพนักงานสื่อสาร
    
นายธัชศึก คุ้มพร้อม

นักวิชาการประมง
    


นางสาวอาภาวดี ชูปัน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
    


นายวุฒิศักดิ์ คงเหลือ


(จ้างเหมาบริการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ และงานควบคุมตรวจสอบการเข้าออกเรือประมงพาณิชย์)
    
นายพิธาน ปรุงแก้ว

จ้างเหมาบริการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ และงานควบคุมตรวจสอบการเข้าออกเรือประมงพาณิชย์
    


นายชวกร อาจณรงค์


(จ้างเหมาบริการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ และงานควบคุมตรวจสอบการเข้าออกเรือประมงพาณิชย์)
    
นายจิรศักดิ์ แดสา

เจ้าหน้าที่สุมตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ และงานควบคุมตรวจสอบการเข้าออกเรือประมงพาณิชย์
    
นางสาววริญญา จุฬามณี

จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล
    
นางสาวศศินา ไชยศรี

จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล
    


นางสุนิษา รัตนมณี

จ้างบริการทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยอาคารสำนักงาน
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงภูเก็ต

 65/73 ม.7 ถ.ท่าเรือใหม่ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000    pipophuket@hotmail.com   099-4824445   076-213597   แฟนเพจ