ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ตรวจเยี่ยม ติดตามงาน และให้นโยบายในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่กรมประมง พร้อมชุดสหวิชาชีพ

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ตรวจเยี่ยม ติดตามงาน และให้นโยบายในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่กรมประมง พร้อมชุดสหวิชาชีพ 

กิจกรรม


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30-12.30 น. นายวัชรินทร์ รัตนชู ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ตรวจเยี่ยม ติดตามงาน และให้นโยบายในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่กรมประมง พร้อมชุดสหวิชาชีพ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) รวมจำนวน 20 นาย ในประเด็น การตรวจเรือ การตั้งหัวหน้าชุดสำหรับการตรวจเรือ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ตรวจเรือ ความสะอาดของสถานที่ปฏิบัติงาน การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ การส่งมอบงานในรอบวัน และข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและรับฟังปัญหาอุปสรรค อันเป็นการเพิ่มสมรรถนะ การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปในแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน และมอบหมายให้มีการจัดทำแนวทางการบริหารการทำงานภายในองค์กร (Knowledge management: หรือ KM ) เพื่อให้เกิดการต่อยอดของความรู้ นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายใน เพื่อแสดงถึงความสามารถขององค์กร (เช่น มีการประชุมให้ความรู้ มีกิจกรรมการสอนงาน) มีองค์ความรู้ที่จะขับเคลื่อนองค์กร สร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินการ โดยเฉพาะภารกิจที่กรมประมงได้รับการถ่ายโอน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!