ร่วมต้อนรับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ Mr. Mark Nicholson ตำแหน่ง MCS Consultant และ Mr. Peter Lawrence Southern

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


ร่วมต้อนรับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ Mr. Mark Nicholson ตำแหน่ง MCS Consultant และ Mr. Peter Lawrence Southern 

กิจกรรม


วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ Mr. Mark Nicholson ตำแหน่ง MCS Consultant และ Mr. Peter Lawrence Southern ตำแหน่ง MCS advisor จาก Ocean mind เดินทางมาศึกษาข้อมูลคุณสมบัติ และประสบการณ์ ของผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก ของหน่วยงาน และชุดสหวิชาชีพ (การศึกษา การฝึกอบรม ประสบการณ์การทำงาน) เพื่อวิเคราะห์ และกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจเรือที่ปฏิบัติงานในศูนย์ ภายใต้กรอบดำเนินงานของมาตรการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง เพื่อยกระดับการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี นางวาลุกา กฤตรัชตนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 11 นาย ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) มีการซักถาม ประเด็นปัญหา ความรู้และความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย บทบาทหน้าที่ภายในหน่วยงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเพิ่มเติม และแนวทางในการทำงานร่วมกันในเชิงบูรณาการและมีประสิทธิภาพภายใต้กฎหมายในอนาคตที่ศูนย์ฯ จะต้องรับผิดชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!