การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมง

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมง 

กิจกรรม


เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายวัชรินทร์ รัตนชู ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) เป็นผู้จัดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมง การยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของเรือประมงพาณิชย์ แบบคำขอจดทะเบียนเรือ คำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบจดทะเบียนท่าเทียบเรือ พ.ศ. 2561 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามประกาศกรมประมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในการปฏิบัติ ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 3 (ภูเก็ต) มีเจ้าของเรือ ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจำนวน 64 คน ซึ่งการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!