การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง รุ่นที่ ๑

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง รุ่นที่ ๑ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคล...


ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต ๓ (ภูเก็ต) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต ๓ (ภูเก็ต) มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๘๓ ราย โดยมีการบรรยายให้ความรู้ มาตรการและแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมงและความสำคัญในการจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง พร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติและการกรอกข้อมูลลงในสมุดบันทึกการทำการประมงซึ่งการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจในการลงสมุดบันทึกการทำประมงอย่างถูกต้องครบถ้วน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!