ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

 ด่านตรวจประมงสุรินทร์


 ความพึงพอใจต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ด่านตรวจประมงสุรินทร์

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงสุรินทร์

 จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม หมู่ที่ ๑๔ ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ๓๒๒๑๐    Surinfishquarantine@gmail.com   ๐ ๔๔๕๕ ๙๐๘๘