ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

 วารสารการประมง


 ความพึงพอใจต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์วารสารการประมง

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 วารสารการประมง

 วารสารการประมง กลุ่มห้องสมุดและข้อมูลข่าวสาร กรมประมง อาคารพลเทพ (หอประวัติฯ) เกษตรกลาง ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    library.fisheries@gmail.com   0 2579 2919 , 0 2562 0600 ต่อ 7721-7722   0 2579 2919