ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม

 ความพึงพอใจต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม