บทความศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

วันอังคารที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวเมตตา ทิพย์บรรพต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเพชรบุรี (กบจ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพริบพรี โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม สำหรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัดเพชรบุรี ศูนย์ฯ ได้รับการอนุมัติงบประมาณภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงปูม้าเชิงพาณิชย์เพื่อเสริมสร้างธุรกิจประมงชุมชนและประมงชายฝั่งเพชรบุรี จำนวน ๕,๙๗๑,๙๕๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

วันอังคารที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวเมตตา ทิพย์บรรพต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเพชรบุรี (กบจ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพริบพรี โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม สำหรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัดเพชรบุรี ศูนย์ฯ ได้รับการอนุมัติงบประมาณภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงปูม้าเชิงพาณิชย์เพื่อเสริมสร้างธุรกิจประมงชุมชนและประมงชายฝั่งเพชรบุรี จำนวน ๕,๙๗๑,๙๕๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

วันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาวเมตตา ทิพย์บรรพต ผอ. ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ บุคลากรหน่วยงาน ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ห้องปฏิบัติการ และดำเนินการตามมาตรการคัดกรองบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน บุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของจังหวัดเพชรบุรี (Intergrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2563 ให้บุคลากรกรมประมงปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และขอให้ดำเนินการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ขงอหน่วยงานต่อไป

วันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาวเมตตา ทิพย์บรรพต ผอ. ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี มอบหมายให้คณะผู้ตรวจเมินฯ ของหน่วยงาน เข้าตรวจประเมินหน่วยผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร) เพื่อต่ออายุมาตรฐานฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์(ปลานิล, ปลาหมอ) เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการจัดการฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์ของหน่วยผลิตสัตว์น้ำกรมประมง

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ยินดีต้อนรับ.. (2,528)  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแพรแถบ.. (2,424) แผนที่ ศพก.เพชรบุรี.. (1,844) ศพก.เพชรบุรี ยินดีต้อนรับ.. (1,287) ปลาพระราชทาน.. (1,098) ติดต่อเรา.. (875) บอกเล่า...ข่าวหน่วยงาน.. (720) ผู้บริหาร ศพก.เพชรบุรี.. (598) ผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ.. (587) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศพก.เพชรบุรี.. (557) การตรวจรับรองฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์ ศูนย์ฯ สระแก้ว.. (506) การตรวจรับรองฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์ ศูนย์ฯ กาญจนบุรี.. (492) ประกาศกรมประมง รับโอนข้าราชการ.. (431) งานตรวจรับรองฟาร์มฯ ๒๕๖๓ .. (420) บอกเล่า...ข่าว ศพก. เพชรบุรี 9/2563.. (376) หน้าหลัก ศพก.เพชรบุรี.. (362) วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10.. (353) เกณฑ์ราคามาตรฐานครุภํณฑ์.. (345) วิจัยปูม้า.. (343) ผู้บริหารกรมประมง.. (342)