ส่งมอบกุ้งมาโคร 1 สุพรรณบุรี 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันจันทร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี ได้ส่งมอบกุ้งก้ามกราม "มาโคร 1" ให้กับกลุ่มเกษตกรผู้ผ่านการประเมินฟาร์ม ในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑๑ ราย รายละ ๕๖,๐๐๐ ตัว รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๖๑๖,๐๐๐ ตัว โดยมีนายเดชา รอดระวัง ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี และนางสาวเมตตา ทิพย์บรรพต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี เป็นผู้แทนส่งมอบพันธุ์กุ้งดังกล่าวให้กับเกษตรกร ณ ฟาร์มเจ้เป้า เลขที่ ๗๓ หมู่ที่ ๕ ต. บ้านช้าง อ. สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี