บอกเล่า...ข่าว ศพก. เพชรบุรี 7/2563 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาวเมตตา ทิพย์บรรพต ผอ. ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี มอบหมายให้คณะผู้ตรวจเมินฯ ของหน่วยงาน เข้าตรวจประเมินหน่วยผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร) เพื่อต่ออายุมาตรฐานฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์(ปลานิล, ปลาหมอ) เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการจัดการฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์ของหน่วยผลิตสัตว์น้ำกรมประมง