•  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ระบบ DPIS 6   297   การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการของ กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง   101  พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือฯ   98  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ    88  ประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการการทำประมงปูม้า และแนวทาง...  75  การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพ...  62  ประชุมหารือเตรียมการสำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานความร่วมมือภายใต้บันทึก...  59  การประชุมแนวทางการดำเนินงานตามพระดำริ ในวโรกาสให้ผู้บัญชาการทหารเรือเข้าเฝ้าฯ เม...  59  จัดประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการการทำประมงปูม้า แล...  57  ปีสากลแห่งการทำประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพื้นบ้าน พ.ศ. 2565 ด้านการประมงทะเล   52