บุคลากร กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

นางสาววันทนา เจนกิจโกศล

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาววรรณไล ภู่แย้ม

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    
นายปุณณวิทย์ แก้วมูล

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายคเณศ รอดแย้ม

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายอนุสรณ์ กอบชัยณรงค์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายภูวภัทร อี๊ธงชัย

นักวิชาการประมง
    
นางสาวสิรินาฏ แก้วคำ

นักวิชาการประมง
    
นางสาวกาญจนา ประสมทอง

นักวิชาการประมง
    
นายภัทรพล ลิ้นจี่

นักวิชาการประมง
    


นางจิราภรณ์ ขันติพงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    
นางสาวศราพร หุ่นสวน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    
นางสาวณัฎทพัทธ์ หม่องศิริ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    
นางวรรณดี เพียรเลิศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    


นางสุจิตรา สิงหฤกษ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
    
นางสาวจิรัชชญานันท์ อินทรีย์

เจ้าพนักงานประมง
    
นางสาววนิสา แท่นเพชร

เจ้าหน้าที่ประมง
    
นางสาวแสงระวี สมบุญงาม

เจ้าหน้าที่ธุรการ
    


นายทองใบ ท้าวจ่าคำ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายชลภัทร ลันตัน

กะลาสี
    


นายสมิง วงค์ศักดิ์

พนักงานขับเครื่องจักรกล
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

 อาคารปลอดประสพชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900      marine.fgdr@gmail.com   02- 9406558 ต่อ 4708   02- 9406558   แฟนเพจ