บุคลากรกลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง
นายกมลพันธ์ อวัยวานนท์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวจินตนา จินดาลิขิต

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
    
นางสาววันทนา เจนกิจโกศล

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    
นางสาววรรณไล ภู่แย้ม

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายปุณณวิทย์ แก้วมูล

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นายพงศ์สิน เพิ่มมณีรัตน์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
    


นายภูวภัทร อี๊ธงชัย

นักวิชาการประมง
    
นางสาวสิรินาฏ แก้วคำ

นักวิชาการประมง
    
นางสาวกาญจนา ประสมทอง

นักวิชาการประมง
    
นางสาวกันยารัตน์ ศรีดาวงค์

นักวิชาการประมง
    
นายโกเมน ทองใหญ่

นักวิชาการประมง
    
นางสาวพรพิรุณ โต๊ะคำมณี

นักวิชาการประมง
    


นางจิราภรณ์ ขันติพงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    
นางสาวศราพร หุ่นสวน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    
นางสาวณัฎทพัทธ์ หม่องศิริ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    
นางสุจิตรา สิงหฤกษ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
    
นางสาวแสงระวี สมบุญงาม

เจ้าหนาที่ธุรการ
    


นางสาวจิรัชชญานันท์ อินทรีย์

เจ้าพนักงานประมง
    
นางสาววนิสา แท่นเพชร

เจ้าหน้าที่ประมง
    
นายกฤษฎา บุพรจิตร์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายชลภัทร ลันตัน

กะลาสี
    


นายมนตรี รัตนกฤตยากุล

พนักงานขับเครื่องจักรกล
    
นายสมิง วงค์ศักดิ์

พนักงานขับเครื่องจักรกล
    


นายภัทรพล ลิ้นจี่

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    

Copyright © 2016-2019 กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

 อาคารปลอดประสพชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900