เข้าร่วมจัดนิทรรศการ การประชุมสมัชชาชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8


เข้าร่วมจัดนิทรรศการ การประชุมสมัชชาชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


               เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมงภายใต้กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล เข้าร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมสมัชชาประมงพื้นบ้านประเทศไทย ครั้งที่ 8 ซึ่งถูกจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยแนวทางเชิงระบบนิเวศ (Ecosystem Approach to Fisheries Management : EAFM) ธนาคารปูม้า การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล เป็นต้น

             โดยได้รับเกียรติจาก นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้ง นายอำนวย คงพรหม ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลได้เข้าร่วมให้ข้อมูลในข้อหารือหัวข้อการจัดตั้ง “โรงเรียนชาวประมงยั่งยืน” และเข้าร่วมตอบข้อซักถามเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

 

 

ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง
         กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์ กรมประมง