การประเมินผลการปฏิบัติราชการ คร้ังที่ 2/2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี


นางสาวฤทัยกมล มั่นปาน 


นายวัชรเกียรติ ศรีแสน 


นางจาฏุมณฑน์ แสนสิทธิ์ 


นายนเรศ นาเมืองรักษ์ 


นางนพมาศ เจียวตั้ง