การประเมินผลการปฏิบัติราชการ คร้ังที่ 1/2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี


นางสาวสุพัตรา เทพมณฑา 


นายนเรศ นาเมืองรักษ์ 


นายบรรพต พิชคำ 


นางนพมาศ เจียวตั้ง 


นางจาฏุมณฑน์ แสนสิทธิ์