การจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี


การจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 4 (กค. - กย.65) 


การจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 3 (เมย. - มิย.65) 


การจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 2 (มค.65-มีค.65) 


การจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 1 (ตค.64-ธค.64) งปม.65 


การจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 4 (กค.64 - กย.64)