งบทดลองและสถานะทางการเงิน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานีงบทดลอง เดือนกันยายน 2565 


รายละเอียดประกอบงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2565 


งบทดลอง เดือนสิงหาคม 2565 


รายละเอียดประกอบงบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2565