การประเมินผลการปฏิบัติราชการ คร้ังที่ 2/2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี


ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน นายสุทัศน์ เผือกจีน 


ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน นางสาวสุพัตรา เทพมณฑา 


ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน นายนเรศ นาเมืองรักษ์ 


ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน นางจาฏุมณฑน์ แสนสิทธิ์ 


ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน นายบรรพต พิชคำ