การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี


นายนเรศ นาเมืองรักษ์ (การประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ครั้งที่ 2/2561) 


นางสาวสุพัตรา เทพมณฑา (การประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ครั้งที่ 2/2561) 


นางจาฏุมณฑน์ แสนสิทธิ์ (การประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ครั้งที่ 2/2561) 


นายบรรพต พิชคำ (การประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ครั้งที่ 2/2561) 


นางนพมาศ เจียวต้ัง (การประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ครั้งที่ 2/2561)