การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี


นางสาวปิยวรรณ กันยา (การประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ครั้งที่ 1/2561) 


นางจาฏุมณฑน์ แสนสิทธิ์ (การประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ครั้งที่ 1/2561) 


ผอ.สุทัศน์ เผือกจีน (การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2561)-FILE2 


นายบรรพต พิชคำ (การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2561) 


นายนเรศ นาเมืองรักษ์ (การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2561)