การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี


ดร.สุทัศน์ เผือกจีน 


นางสาวทิวารัตน์ เถลิงเกียรติลีลา 


นางจาฎุมณฑน์ แสนสิทธิ์ 


ว่าที่ร้อยตรีเรืองไรวินท์ ชัยยะนิมากร 


นางนพมาศ เจียวตั้ง