การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี


ว่าที่ ร.ต. เรืองไรวินท์ ชัยยะนิมากร 


นายบรรพต พิชคำ 


นางสาวปิยวรรณ กันยา 


นางนพมาศ เจียวตั้ง (การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2/2560) 


นางจาฏุมณฑน์ แสนสิทธิ์ (การประเมินผลการปฏิบัิติราชการ 2/2560)