โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง


แบบทดสอบ ก่อน - หลัง การส่งเสริมองค์ความรู้เกษตรกรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ปี 2566 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


อนุมัติในหลักการโครงการ ปี 2566 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


เป้าหมายและแผนการจัดสรรงบประมาณปี 2566 (ทั้งปี) 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมง  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!